Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami” – to jeden z punktów porządku obrad  XXXI Sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3.

W porządku obrad znajdą się także projekty uchwał dotyczące m.in. nadania nazw Żonkilowa i Chabrowa ulicom w Krzeczynie Wielkim, jak również w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Posiedzenie transmitowane będzie za pośrednictwem BIP gminy Lubin oraz strony ug.lubin.pl.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020  r., poz. 713 ze zmian.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Lubin zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 9:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 czerwca 2021 r.
 3. Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin o inne formy wychowania przedszkolnego /proj. nr 318/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Lubin na rok szkolny 2021/2022 /proj. nr 319/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę nr VI/22/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Lubin /proj. nr 322/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami” /proj. nr 321/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic Żonkilowa, Chabrowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 320/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 325/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021 /proj. nr 323/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 324/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.