Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin

§ 1

 1. Świetlice służą mieszkańcom gminy i są ogólnodostępne.
 2. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej.
 3. Cele działalności świetlic wiejskich mogą być realizowane poprzez
  • popularyzację amatorskich form artystycznych,
  • rozwój działalności kulturalnej adresowanej do rożnych grup wiekowych społeczności wiejskiej,
  • promowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców,
  • promowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców,
  • organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców,
  • organizowanie uroczystości o zasięgu lokalnym, spotkań i imprez dla mieszkańców sołectwa,
  • organizację zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich,
  • wspieranie realizacji zadań statutowych organizacji działających na terenie gminy takich jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, lokalne zespoły sportowe, stowarzyszenia itp.,
  • promocję sołectw i Gminy Lubin.
 4. Świetlice wiejskie mogą być okazjonalnie wynajmowane podmiotom trzecim (osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom), w szczególności na cele organizowania spotkań, a także w celu organizowania uroczystości rodzinnych takich jak wesela, urodziny, komunie, chrzciny itp.

§ 2

 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Lubin.
 2. Świetlice wiejskie mogą być:
  • nieodpłatnie udostępniane na cele gminne, takie jak zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Lubin, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim, imprezy okolicznościowe i inne przedsięwzięcia skierowane do ogółu mieszkańców,
  • odpłatnie wynajmowane na rzecz podmiotów trzecich (osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom) w czasie w którym nie są wykorzystywane dla celów gminnych.
 3. Korzystanie ze świetlicy odbywa się w ramach:
  • udostępnienia w celu korzystania przez indywidualnych mieszkańców sołectwa z wyposażenia świetlicy,
  • użyczenia po zawarciu umowy użyczenia w celu korzystania przez zorganizowane grupy,
  • najmu po zawarciu umowy najmu w szczególności w celu organizacji prywatnych imprez okolicznościowych lub przedsięwzięć podczas których pobierana jest odpłatność.
 4. Świetlica wiejska może być użyczona lub wynajęta wyłącznie osobom pełnoletnim.
 5. Dzieci lub młodzież mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej w obecności opiekuna lub osoby przez niego upoważnionej.
 6. Przedmiotem wynajmu lub użyczenia na rzecz podmiotów trzecich może być cała powierzchnia danej świetlicy. W zależności od potrzeb poszczególnych korzystających lub charakteru przedsięwzięcia, najem lub użyczenie może dotyczyć także poszczególnych pomieszczeń świetlic.

§ 3

Korzystający ze świetlicy wiejskiej zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i ppoż.