Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Lubin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się w miejscowości

  • Obora – dz. ew. nr 449/20, 449/23 Obora (teren przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Oborze)
  • Siedlce – dz. ew. nr 449/10, 449/18 Siedlce (teren przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach)

OBORA mapa

OBORA PSZOK mapa

Mapa Siedlce

Mapa Siedlce PSZOK
W PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady, w szczególności:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony), w ilości 8 sztuk, w ciągu 1 roku kalendarzowego pochodzące z jednej nieruchomości zamieszkałej, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości
  • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  • papier,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
  • szkło i opakowania ze szkła,
  • chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,
  • opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością,
  • gruz i inne odpady remontowo-budowlane, w ilości 3 Mg, w ciągu 1 roku kalendarzowego pochodzące z jednej nieruchomości zamieszkałej, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości
  • odzież i tekstylia

UWAGA!  W PSZOK nie będą przyjmowane:

  • zmieszane odpady komunalne,
  • odpady zawierające azbest,
  • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej lub nieruchomości zamieszkałych

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

UWAGA!
Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z:

REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLCACH I OBORZE (PSZOKÓW-ów) DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBIN, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Lubin  oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie i poniżej.

Regulamin wraz z oświadczeniem (DOC 185 KB)

Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.).

Prowadzącym PSZOK jest Gmina Lubin (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 -300 Lubin)

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 76 84 03 126

Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Godziny otwarcia 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 14.30-19.00 14.30-19.00 7.30-13.30