Urząd Gminy w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Lubin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Siwak.
 • E-mail: siwak@ug.lubin.pl
 • Telefon: +48 76 84 03 149

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Lubinie
 • Adres: ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
 • E-mail: rzecznik@ug.lubin.pl
 • Telefon: +48 76 84 03 149

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od strony ulicy Księcia Ludwika I (drzwi jednoskrzydłowe z uchwytem) oraz drugie  (drzwi jednoskrzydłowe z uchwytem) – boczne od przystanku autobusowego, do którego prowadzi pochylnia z poręczami. Wejście boczne do budynku nie posiada barier architektonicznych. W budynku nie ma windy. Przemieszczanie się na wyższą kondygnację możliwe jest wyłącznie po schodach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać jedynie w obrębie parteru budynku ze swobodnym dostępem do wszystkich pomieszczeń. W razie konieczności pracownicy z biur z wyższej kondygnacji schodzą do klienta, wezwani za pośrednictwem pracownika Kancelarii.

W korytarzu wejścia głównego do budynku znajdują się:

 • trzystopniowe schody z poręczą prowadzące na klatkę schodową (I piętro) oraz na parter przez jednoskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi,
 • tablica z widocznymi i czytelnymi  informacjami dla klientów Urzędu.

W Urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz w druku konstrastowym.  Oznaczenia biur w druku powiększonym dla osób słabowidzących umieszczone są na tablicach informacyjnych podwieszonych pod sufitem.

Na parterze budynku, w pok. 3 znajduje się Kancelaria, gdzie można uzyskać podstawowe informacje odnośnie możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie.

W budynku, na parterze przy bocznym wejściu do budynku, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się plac, na którym jest możliwość pozostawienia samochodu na czas załatwienia spraw urzędowych, po uprzednim pobraniu biletu przy wjeździe.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: kancelaria@ug.lubin.pl
 • faxem na nr 76/84-03-140
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr +48 76 84 03 100

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.