Recykling-ilustracjaGospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubin

Szanowni Mieszkańcy

Od 1 lipca 2020 roku na terenie Gminy Lubin obowiązuje nowy system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubin.

Pojemniki na odpady zmieszane dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Minimalna wielkość pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane), przypadająca na 1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi:
45 litrów

Bezpośrednio z nieruchomości są odbierane odpady: szkła, tworzyw sztucznych w tym odpady wielometeriałowe i drobny metal, odpady papieru i tektury, odpady zielone i bioodpady. (Od osób, które zgłoszą przydomowy kompostownik nie będą odbierane bioodpady oraz mieszkańcy nie zostaną wyposażeni w worki na bioodpady)

Mieszkańcy do segregacji odpadów komunalnych zostaną wyposażeni w worki do ich gromadzenia w kolorach:

 • zielonym – na szkło (białe i kolorowe),
 • żółtym – na odpady tworzyw sztucznych, w tym odpadów wielometeriałowych i drobnego metalu,
 • niebieskim – na odpady papieru i tektury
 • brązowym– bioodpady. (Od osób, które zgłoszą przydomowy kompostownik nie będą odbierane bioodpady oraz mieszkańcy nie zostaną wyposażeni w worki na bioodpady)

Worki te będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady. Po raz pierwszy dla każdej nieruchomości zostanie przekazane po 10 worków na każdy rodzaj odpadów, a następnie przedsiębiorca będzie zobowiązany zostawiać taką ilość worków, jaka została odebrana z danej posesji.

Wspólnoty mieszkaniowe oraz nieruchomości wielolokalowe, których mieszkańcy wyrazili na to zgodę, zostaną wyposażeni również w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych, do których zobowiązani będą wrzucać worki z odpadami (nie wolno wrzucać odpadów „luzem”, bez worka).

Odpady segregowane z papieru, szkła, plastiku oraz bioodpady należy gromadzić w  dostarczonych przez przedsiębiorcę workach, na terenie własnej posesji, a następnie wystawiać przed posesję, przy drodze lub umieścić w dostępnych dla przedsiębiorcy boksach śmietnikowych.

Odbiór wszystkich odpadów komunalnych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramami (oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu), który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Lubin w zakładce „Odpady”.

Odpady będą odbierane w godzinach od 6:00 do 22:00, dlatego pojemniki oraz worki z odpadami powinny być w udostępnione do odbioru już od godziny 6:00 rano.

Recykling-ilustracja

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady do PSZOK mogą oddać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubin, którzy złożyli deklarację w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas przyjmowania odpadów do PSZOK będzie prowadzona weryfikacja pod kątem pochodzenia odpadów oraz miejsca wytworzenia, a osoba je przywożąca zobowiązana będzie złożyć stosowne oświadczenie (oświadczenie dostępne jest na  stronie internetowej Gminy Lubin w zakładce „Odpady”).

W PSZOK przyjmowane będą w posegregowane następujące rodzaje odpadów:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w tym bioodpady (dopuszcza się przekazanie na PSZOK bioodpadów, powstałych na nieruchomości jednorodzinnej, których właściciele zadeklarowali kompostowanie w przydomowych kompostowniku, których jakość lub wielkość uniemożliwia prawidłowy proces kompostowania, takich jak: rośliny porażone przez choroby i szkodniki, chwasty, liście zawierające duże ilości garbników, grube gałęzie, igliwia, choinek, krzewów, konarów, karp drzew),
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły i strzykawki – przyjmowane będą do PSZOK od 01.09.2020),
 • opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością lub bez zawartości.
 • odpady remontowo-budowlane i gruz (posegregowane) w ilości 3 Mg w ciągu 1 roku kalendarzowego pochodzące z jednej nieruchomości zamieszkałej , a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości,
 • zużyte opony – w ilości 8 sztuk w ciągu 1 roku kalendarzowego pochodzące z jednej nieruchomości zamieszkałej , a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości

Odpady do PSZOK należy dostarczyć we własnym zakresie. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej ani rolniczej.
PSZOK mieści się w miejscowości:

 • Obora – dz. ew. nr 449/20 Obora (teren przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Oborze)
 • Siedlce dz. ew. nr 449/10 (teren przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach

Wszystkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami dostępne są na stronie internetowej Gminy Lubin w zakładce „Odpady”. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

W razie pytań dotyczących zbiórki odpadów mogą się Państwo kontaktować z Urzędem Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I 3), pod numerem telefonu: 76/84-03-126 w sprawie płatności pod nr tel. 76/84-03-108

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

 • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Sobota – 7.30-13.30
 • Czwartek, Piątek – 14.30-19.00

Ilustracja śmieciarki i zbiórki odpadów

System zbiórki odpadów na terenie Gminy Lubin

Ilustracja pojemnik na odpady-zmieszane

Odpady komunalne zmieszane

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • bezpośrednio z nieruchomości, z pojemników dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady

Co wrzucamy / oddajemy

 • odpady pozostałe po segregacji, których nie można wrzucić do innych rodzajów odpadów

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • odpadów zbieranych selektywnie: szkła, papieru, plastików, odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wymienionych niżej
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów innych odpadów niebezpiecznych, leków, termometrów rtęciowych, chemikaliów, mebli i wielkogabarytów, zużytych opon, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej niemających charakteru odpadów komunalnych, w tym odpadów medycznych

 

Ilustracja pojemnik na odpady-szkłoSzkło

do worków koloru zielonego

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • bezpośrednio z nieruchomości (odbiór worków z odpadami przez przedsiębiorcę odbierającego odpady)
 • odbiór w PSZOK

Co wrzucamy / oddajemy

 • kolorowe i bezbarwne butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 • kolorowe i bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, doniczek glinianych, ceramicznych (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • szkła żaroodpornego, szkła zbrojonego, szyb samochodowych, luster, szkła okiennego, witraży, szkła okularowego (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów (do PSZOK)
 • ekranów i lamp telewizyjnych (oddajemy podczas zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do PSZOK)

Ilustracja pojemnik na odpady-papierPapier

do worków koloru niebieskiego

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • bezpośrednio z nieruchomości (odbiór worków z odpadami przez przedsiębiorcę odbierającego odpady)
 • odbiór w PSZOK

Co wrzucamy / oddajemy

 • gazety, czasopisma,
 • katalogi i prospekty
 • papier szkolny i biurowy
 • książki,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy
 • pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • zabrudzonego i tłustego papieru, papieru powlekanego folią, kalki technicznej, papieru pergaminowego (używanego m.in.  do wypieków) (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • pieluch jednorazowych („pampersów”), podpasek i innych artykułów higienicznych (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • kartonów po mleku, sokach i innych napojach (do żółtych worków na tworzywa sztuczne)
 • worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet (oddać do PSZOK, a niewielkie ilości – do odpadów zmieszanych)

Ilustracja pojemnik na odpady-plastikTworzywa sztuczne (plastik), w tym drobny metal i odpady wielomateriałowe

do worków koloru żółtego

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • bezpośrednio z nieruchomości (odbiór worków z odpadami przez przedsiębiorcę odbierającego odpady)
 • odbiór w PSZOK

Co wrzucamy / oddajemy

 • puste kartony po napojach, mleku
 • puste plastikowe butelki po napojach, po płynach do mycia naczyń, mydłach, żelach, szamponach, zakrętki itp.
 • puste plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne
 • puste puszki po napojach, po konserwach
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • umyte plastikowe butelki po olejach spożywczych

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • opakowań  szklanych i plastikowych po lekach (do aptek)
 • sprzętu AGD i RTV (np. telewizory, pralki, zmywarki, lodówki, mikrofalówki itp.)
  (oddać w miejscu zakupu nowego sprzętu lub oddać przedsiębiorcy, który będzie przeprowadzał zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo oddać do PSZOK)
 • styropianu z opakowań spożywczych, gąbek, ściereczek, folii aluminiowych pustych „listków” po tabletkach (do odpadów zmieszanych)
 • butelek i pojemników po olejach niespożywczych (np. silnikowych) [do PSZOK (mogą być z zawartością)]
 • styropianu budowlanego, wełny mineralnej (do PSZOK)

Ilustracja pojemnik na odpady-organiczneBioodpady

do worków koloru brązowego

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • bezpośrednio z nieruchomości (odbiór worków z odpadami przez przedsiębiorcę odbierającego odpady)
 • Bioodpady nie będą odbierane od mieszkańców którzy zdeklarowali przydomowy kompostownik
 • odbiór w PSZOK lub zagospodarowanie w przydomowym kompostowniku

Co wrzucamy / oddajemy

 • trawa
 • liście
 • obierki z warzyw, owoców
 • skorupki jaj
 • drobne gałęzie
  Limit na odpady bio – 4 worki na 1 odbiór odpadów

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • resztek mięsa, kości, resztek żywności, odpadków kuchennych (do skarmiania zwierząt lub – do odpadów zmieszanych)
 • popiołu węglowego, niedopałków papierosów (do odpadów zmieszanych)
 • duże gałęzie, konary (do PSZOK lub zagospodarowanie we własnym zakresie)

Ilustracja pojemnik na odpady-elektronikaZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • odbiór w PSZOK,
 • zbiórka akcyjna
 • oddać w sklepie, w którym dokonano zakupu nowego sprzętu

Co wrzucamy / oddajemy

 • wszystkie przedmioty zawierające elementy elektryczne i elektroniczne, pochodzące z gospodarstw domowych,
  odpady powinny być w całości (nie rozebrane na części)

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • podczas zbiórki akcyjnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie będą odbierane odpady wielkogabarytowe, opony i inne nie mające elementów elektrycznych i elektronicznych (opony – do PSZOK, odpady mebli i wielkogabarytowe do PSZOK lub podczas zbiórki akcyjnej tych odpadów)

Meble i odpady wielkogabarytowe

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • odbiór w PSZOK,
 • zbiórka akcyjna

Co wrzucamy / oddajemy

 • np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów (nie elektryczne!), wanny, drzwi, umywalki, muszle toaletowe itp.

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju odpady budowlane i remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi i inne odpady podlegające selektywnej zbiórce.
  Zbiórka ta nie dotyczy odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. pralek, lodówek itp.) i  opon!!!
  (odpady budowlane i remontowe – do PSZOK, odpady ogrodowe (liście, trawa) – do worków koloru brązowego lub do PSZOK, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – do PSZOK lub podczas zbiórki akcyjnej tych odpadów)

Przeterminowane leki

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • odbiór w PSZOK
 • punkty apteczne: Raszówka, Szklary Górne

Co wrzucamy / oddajemy

 • pojemniki (butelki) z lekami lub listki z tabletkami,
 • tubki z maściami, kremami

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • papierowe opakowania zewnętrzne, w które były zapakowane te leki (opakowania z papieru – do niebieskiego worka na papier)

Odpady budowlane i remontowe

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • odbiór w PSZOK w ilości 3 Mg w ciągu 1 roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości

Co wrzucamy / oddajemy

 • odpady z remontów budynków mieszkalnych wykonywanych we własnym zakresie

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • odpady pochodzące z budowy lub rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych lub innych w tym z tych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (odpady te powinien zagospodarować przedsiębiorca wykonujący prace budowlane/rozbiórkowe lub właściciel nieruchomości powinien oddać je we własnym zakresie przedsiębiorcom prowadzącym zbiórkę lub zagospodarowanie tych odpadów)

Opony

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • odbiór w PSZOK w ilości 8 sztuk w ciągu 1 roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości

Co wrzucamy / oddajemy

 • opony pochodzące z pojazdów osobowych, motorów, rowerów i inne niewielkich rozmiarów (np. od wózków)

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu rolniczego lub pochodzące z pojazdów używanych do działalności gospodarczej (oddajemy we własnym zakresie przedsiębiorcom prowadzącym zbiórkę tych odpadów)

Chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin

Sposób zbiórki i odbioru odpadów:

 • odbiór w PSZOK

Co wrzucamy / oddajemy

 • opakowania puste lub z zawartością po olejach silnikowych innych płynach eksploatacyjnych do samochodów, środki ochrony roślin, termometry rtęciowe

Czego nie wrzucamy/ nie oddajemy

 • nie będą przyjmowane w PSZOK odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej
  (oddajemy we własnym zakresie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom prowadzącemu zbiórkę tych odpadów,
  opakowania po środkach ochrony roślin z ww. działalności należy oddać do sprzedawcy, u którego je kupiliśmy)