Nowa Rada Seniorów Gminy Lubin

Zarządzeniem wójta Gminy Lubin  powołano skład II kadencji Rady Seniorów Gminy Lubin. Zgodnie ze statutem w skład Rady wchodzi 11 osób. Kandydatów mogli zgłaszać mieszkańcy gminy i spośród nich wylosowano sześciu reprezentantów. Podmiotom działającym na rzecz osób starszych przysługują dwa miejsca w Radzie Seniorów , po jednym reprezentancie zgłaszał także Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Rada Gminy Lubin oraz wójt.

W ten sposób do Rady II kadencji powołani zostali:

 1. Maria Galuba
 2. Tadeusz Wodziczka
 3. Wiesław Mucha
 4. Eugeniusz Wawryk
 5. Stanisława Zazula
 6. Alicja Maćkowiak
 7. Anna Rawska – z-ca przewodniczącej
 8. Emilia Bojko
 9. Janina Mucha – przewodnicząca
 10. Barbara Tórz
 11. Jan Olejnik

W czerwcu 2021 roku zarządzeniem wójta nr 1204/2021 ze składu rady odwołano Tadeusza Wodziczkę, w związku ze złożoną pisemną rezygnacją, związaną ze zmianą miejsca zamieszkania. Przypomnijmy, że celem działalności Rady jest integracja środowiska osób starszych, wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej.

Kadencja członków rady trwa tyle samo co kadencja Rady Gminy, czyli około 5 lat. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę w głosowaniu tajnym. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zwoływanie posiedzeń Rady, organizowanie jej pracy oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.
Poprzednią i historyczną bowiem pierwszą Radę Seniorów Gminy Lubin stanowili: Emilia Bojko, Jan Hawrysz, Ryszard Kirsz, Danuta Kowalewska, Jan Olejnik, Janina Mucha, Wiesław Mucha, Anna Rawska – wiceprzewodnicząca, Inna Rogalska – przewodnicząca, Barbara Tórz i Stanisława Zazula. W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Lubin dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie.

Rada Seniorów Gminy Lubin powołana została uchwałą Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2016 r. na wniosek Wójta Gminy Lubin. Obszar działania Rady obejmuje obszar Gminy Lubin. Celem jej działalności jest integracja środowiska osób starszych, wzmacniane ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej w szczególności poprzez:

 • wspieranie aktywności osób starszych, a w szczególności aktywności rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej,
 • profilaktykę i promocję zdrowia,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • twórcze wykorzystanie potencjału osób starszych,
 • przełamywanie stereotypów dotyczących seniorów i starości oraz budowanie autorytetu osób starszych

Dokumenty do pobrania:

Rada SeniorówRadę Seniorów Gminy Lubin I kadencji tworzyli

Emilia Bojko
Jan Hawrysz
Ryszard Kirsz
Danuta Kowalewska
Jan Olejnik
Janina Mucha
Wiesław Mucha
Anna Rawska – wiceprzewodnicząca
Inna Rogalska – przewodnicząca
Barbara Tórz
Stanisława Zazula