Krajowy Plan Odbudowy - logotypy

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert (PDF, 63KB)

Program Czyste PowietrzePrzypominamy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w Urzędzie Gminy Lubin uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (pok. 309). W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz pomoc w jego późniejszym rozliczeniu. 

Harmonogram pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze:

Poniedziałek: 7.30 – 11.00
Środa: 12.00 – 15.00
Piątek: 7.30 – 11.00

Informacje na temat projektu można uzyskać pod nr tel.  76 840 31 32
Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania (telefon: 76 840 31 32).

Przed wizytą w Urzędzie celem wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Do złożenia wniosku w urzędzie gminy potrzebne będą następujące dokumenty/informacje:

  • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany może to być akt notarialny/akt zgonu / akt małżeństwa,
  • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
  • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
  • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
  • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²),
  • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
  • ostatni formularz PIT,
  • zaświadczenie wydane przez GOPS określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,
  • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzję podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.

Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku powinni być obecni wszyscy właściciele/współwłaściciele nieruchomości.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Informacje o korzyściach z udziału w Programie www.czystepowietrze.gov.pl,

PRZYDATNE LINKI: