Program Czyste PowietrzePrzypominamy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w Urzędzie Gminy Lubin uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (parter, pok. nr 16 ). W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz pomoc w jego późniejszym rozliczeniu. 

Harmonogram pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze:

Poniedziałek: 7.30 – 11.00
Środa: 7.30 – 11.00
Piątek: 12.00 – 15.00

Informacje na temat projektu można uzyskać pod nr tel.  76 840 31 32
Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania (telefon: 76 840 31 32).

Przed wizytą w Urzędzie celem wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Do złożenia wniosku w urzędzie gminy potrzebne będą następujące dokumenty/informacje:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany może to być akt notarialny/akt zgonu / akt małżeństwa,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²),
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 • ostatni formularz PIT,
 • zaświadczenie wydane przez GOPS określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzję podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, ścian i stropów do docieplenia.

Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku powinni być obecni wszyscy właściciele/współwłaściciele nieruchomości.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Informacje o korzyściach z udziału w Programie www.czystepowietrze.gov.pl,

PRZYDATNE LINKI: