Powoli wszyscy przyzwyczajamy się do pustej sali obrad, obrazującej obrady zdalne.

Na 8 lutego zwołano kolejną sesję Rady Gminy. Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19 planowany jest zdalny tryb obradowania, sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Już po raz kolejny dyskusja nad kolejnymi punktami porządku obrad  oraz głosowania odbywać się będą poprzez system informatyczny. W porządku obrad jest 12 punktów. Dotyczą m.in. realizacji inwestycji drogowych w Miłoradzicach i Czerńcu, zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz zmian w budżecie. Przyjęty ma zastać także plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie na lata 2021- 2023 na terenie Gminy Lubin. Poniżej cały proponowany porządek obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 grudnia 2020 r.
 3. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubin nr XXV/247/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec /proj. nr 262/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubin nr XXII/224/2020 z dnia 1 października 2020r. zmienionej uchwalą nr XXIII/238/2020 z dnia 2 listopada 2020r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miloradzice. /proj. nr 263/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, na terenie gminy Lubin. /proj. nr 264/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 265/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie na lata 2021 – 2023 na terenie gminy Lubin /proj. nr 266/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021 /proj. nr 267/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 268/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.