29 listopada 2021 r., o godz. 15:30 odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Lubin. Radzie przedłożone zostaną m.in.: uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi a także uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Posiedzenie transmitowane będzie za pośrednictwem BIP gminy Lubin oraz strony ug.lubin.pl.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 listopada 2021 r.
  3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 364/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  4. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2022 /proj. nr 365/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  5. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 /proj. nr 366/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulica Jesionowa we wsi Miroszowice /proj. nr 371/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  7. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021 /proj. nr 369/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  8. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 370/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Grabowski