Uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Miroszowice, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubin oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego znajdą się w porządku obrad 32. Sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie zwołane zostało na 7 września 2021 r. o godz. 15.30. Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie.

Radni zajmą się także zmianami w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 lipca 2021 r.
  3. Uchwała w sprawie nadania nazw: ul. Miła, ul. Miodowa, ul. Wspólna, ul. Sportowa, ul . Stawowa we wsi Miroszowice /proj. nr 327/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubin /proj. nr 328/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych, na terenie Gminy Lubin /proj. nr 331/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  6. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021 /proj. nr 329/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  7. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 330/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  8. Sprawozdanie z działalności wójta.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski