sala obradDziewięć uchwał przyjęli na ostatniej sesji gminni rajcy. Uregulowano kilka obowiązujących już przepisów, nadano nowe nazwy ulic, zmieniono budżet i  zdecydowano o sporządzeniu strategii gminy  na kolejne siedem lat.

Przyjęto uchwałę określająca szczegółowe tryby i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji. Dotychczasowa strategia obowiązywała do końca minionego roku. Nie jest to dokument obowiązkowy dla samorządu, jednak jego posiadanie umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań własnych gminy, zgodnych z jej zapisami.

Kierownik referatu oświaty przedstawia projekt uchwałyW ramach porządkowania i precyzowania niektórych przepisów dokonano również zmian w regulaminie  wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Te zmiany były wcześniej konsultowane ze związkami zawodowymi i dotyczyły sposobu wyliczania godzin nadliczbowych. Dokonano również zmian w uchwale określającej zasady i tryb udzielania dotacji na remonty zabytków.

We wsi Krzeczyn Wielki dokonano zmiany przebiegu ulicy Brzozowej. W Raszówce natomiast nadano nowe nazwy ulic i będzie teraz Cisowa oraz Jodłowa.

Radni dokonali zmian w budżecie, najważniejsze dotyczyły formalnego przyjęcia dotacji z Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi w Krzeczynie Wielkim i Księginicach oraz dotacji z Funduszu Polski Ład.

Jednocześnie udzielono wójtowi upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków gminy Lubin, związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy ,w tym dokonywania przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej  .