Ten piękny jubileusz 75-lecia połączono z uroczystym otwarciem rozbudowanej remizy. Jednostkę odwiedziło wielu znamienitych gości, z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i wójtem na czele. Najważniejsi tego dnia byli jednak druhowie i druhny, którzy odebrali liczne wyróżnienia i odznaczenia.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku przez druha Tomasza Nogę,  wiceprezesa zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubinie, który odebrał druh Bogdan Wilczak – wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu. W skład pocztu flagowego wchodzili druhowie: Grzegorz Baraniak, Michał Matkowski i Jerzy Bodak. Minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę.

– To dla nas szczególny czas.  75 lat temu, a więc dwa lata po zakończeniu II wojny światowej, na wniosek 10 członków założycieli, Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wodzie, została oficjalnie zarejestrowana postanowieniem Wojewody Wrocławskiego – mówił Grzegorz Obara, prezes OSP Zimna Woda i jednocześnie prezes zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubinie, przedstawiając rys historyczny jednostki.

Na początku działalności OSP remiza była mała, a do roku 1957 do pożarów jeżdżono sikawką ciągniętą przez konie. W 1957 roku OSP w Zimnej Wodzie dostała samochód skrzyniowy marki Lublin do przewozu motopompy oraz sprzętu pożarniczego. Pod koniec lat 60-tych  jednostka dostała samochód marki Star 25 i sprzęt dostępny w tamtych czasach.

Na początku lat dziewięćdziesiątych w remizie wybudowano dwa garaże oraz powiększono świetlicę i wymieniono dach. 9 maja 1993 odbyło się uroczyste otwarcie remizy oraz poświęcenie sztandaru, który został ufundowany przez społeczeństwo okolicznych wsi i Urząd Gminy w Lubinie za ofiarny trud w ratowaniu mienia i życia ludzkiego.

Na przełomie 2021 i 2022 r. budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie został powiększony o nowo wybudowany segment administracyjno – socjalny. Inwestycja kosztowała 397.602,68 zł. Jubileuszowa uroczystość była okazją do przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektu przez proboszczów parafii rzymskokatolickiej i prawosławnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wodzie liczy dziś 51 członków, w tym 11 kobiet oraz 5 członków honorowych. W Jednostce Operacyjno-Technicznej jest 29 członków przeszkolonych, ubezpieczonych, z ważnymi badaniami lekarskimi mogącymi brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Ważną datą w historii jednostki był 8 sierpnia 1997 r. To właśnie w tym dniu decyzją Komendanta Głównego PSP OSP Zimna Woda została włączona do Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Jednostka cały czas się rozwija, dysponuje sprzętem zakupionym ze środków przekazywanych przez gminę, które stanowią podstawowe źródło jej finansowania. Co roku bierze udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jej teren działania obejmuje obszar kilku miejscowości oddalonych od siedziby Komendy Powiatowej PSP w Lubinie około 25 km oraz teren kilku leśnictw z Nadleśnictwa Legnica, gdzie znajdują się znaczne obszary zalesione.

W pobliżu lasów znajdują się duże powierzchnie nieużytków rolniczych oraz przebiega linia kolejowa Legnica-Lubin, co ma duży wpływ na zagrożenie pożarowe. Siedziba jednostki znajduje się w bezpośredniej bliskości drogi krajowej S 3, która charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu pojazdów samochodowych – gdzie co roku dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych, do których jednostka dysponowania jest w pierwszej kolejności.

Z okazji jubileuszu wręczono odznaczenia strażackie. Dla druhów są  one oficjalnym, honorowym podziękowaniem za udział w niesieniu ludziom pomocy. Pozwalają nabierać przekonania, że warto było się starać.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” nagrodzono:

  • druha Józefa Dębniaka
  • druha Grzegorza Baraniaka
  • druha Jerzego Bodaka

„Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” nagrodzono:

  • druha Michała Matkowskiego
  • druha Pawła Łukasiewicza

„Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” nagrodzono:

  • druha Dawida Cyrkota
  • druha Piotra Łuczkowca

„Odznakę Strażak Wzorowy” otrzymali:

  • druhna Natalia Cyrkot
  • druh Daniel Baranowski

Nadano również „Odznakę Za Wysługę Lat” , otrzymali ją:

Odznakę za Wysługę 65 lat  – druh Władysław Wojton, druh Teodor Dziamba

Odznakę za Wysługę 60 lat – druh Krop Jan, druh Kazimierz Sokołowski, druh Mikołaj Kiciliński

Odznakę za Wysługę 55 lat – druh Władysław Niedzielski

Odznakę za Wysługę 50 lat – druh Józef Sokołowski, druh Zbigniew Sokołowski

Odznakę za Wysługę 45 lat– druh Ryszard Gronkowski

Odznakę za Wysługę 30 lat– druh Mariusz Chojnacki, druh Mirosław Baryła

Odznakę za Wysługę 25 lat – druh Andrzej Zabłocki, druh Daniel Senio, druh Krzysztof Pokój

Odznakę za Wysługę 20 lat– druh Radosław Targowicz, druh Jerzy Bodak, druh Grzegorz Baraniak

Odznakę za Wysługę 15 lat– druhna Justyna Zięba, druhna Anita Matkowska, druhna Paulina Grębska, druhna Karolina Szymańska, druhna Anna Karpowicz, druhna Edyta Szymańska, druhna Dorota Reguła, druh Wojciech Zięba, druh Paweł Łukasiewicz

Odznakę za Wysługę 10 lat– druh Dawid Cyrkot, druh Piotr Łuczkowiec, druhna Natalia Cyrkot, druhna Joanna Sokołowska

Odznaki wręczał wójt Tadeusz Kielan i prezes Grzegorz Obara, który wyrażał wdzięczność wszystkim, którzy jednostce pomagają, wspierają ja oraz przyczyniają się do poprawienia jej gotowości operacyjnej.

– W imieniu zarządu dziękuję wójtowi gminy Lubin, skarbnik oraz radnym gminy Lubin za wspieranie i finansowanie naszej jednostki. Dziękuję Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Lubinie za wspaniałą współpracę, za  doposażanie naszej jednostki w sprzęt oraz za środki finansowe przyznawane w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówił prezes Grzegorz Obara.

Lista osób, którym dziękowano była długa, a pamiątkowym wyrazem tej wdzięczności były okolicznościowe medale, które wręczono gościom.  Podziękowano również tym, którzy zastępują druhów w obowiązkach, kiedy oni wyjeżdżamy do akcji – czyli współmałżonkom i domownikom.

– Ten jubileusz to historia kilku pokoleń ochotników i ich poświęcenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wasze zaangażowanie w niesienie pomocy osobom potrzebującym zasługuje na najwyższe słowa uznania. Składamy druhom i druhnom wielkie wyrazy podziękowania i szacunku – mówili Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin i Norbert Grabowski, przewodniczący rady Gminy Lubin. Życzymy wam, aby ta trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy.

Zarząd OSP Zimna Woda wręczył także okolicznościowe podziękowania Elżbiecie Szymańskiej oraz  Piotrowi Cyrkotowi za wkład na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz trud w wychowaniu czworga dzieci, które zostały strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie.

Na zakończenie uroczystości przed remizą zrobiono pamiątkowe zdjęcie.