Wręczanie wotum zaufaniaRaport o stanie gminy za rok 2019, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za miniony rok oraz pozytywne opinie komisji rewizyjnej Rady Gminy Lubin i Regionalnej Izby Obrachunkowej stały się podstawą do udzielenia kolejnego wotum zaufania oraz absolutorium Tadeuszowi Kielanowi, wójtowi Gminy Lubin. Wójt przedstawiając raporty podkreślał, że miniony rok był trudny ale w efekcie dobry dla gminy. Udało się przede wszystkim obronić granice terytorialne naszego samorządu, zintegrować mieszkańców oraz zrealizować zakładane plany i inwestycje.

Rok 2019 był wyjątkowy dla Gminy Lubin, bowiem zaczął się walką o utrzymanie granic, co w praktyce oznaczało „być albo nie być dla gminy”. Działo się tak dużo, że planowano przygotować kilkusetstronicowy dokument opisujący wszystkie ubiegłoroczne przedsięwzięcia, jednak w związku z epidemią koronawirusa odstąpiono od tego. Wójt Tadeusz Kielan przedstawił informacje o realizowanych strategiach, programach, przedsięwzięciach oraz o przychodach, dotacjach, dopłatach i ulgach dla mieszkańców.

Głosowania nad wotum zaufania i udzieleniem absolutorium poprzedziły debaty, w których szef gminnego samorządu odpowiadał na pytania radnych. W sesji uczestniczyli także kierownicy referatów i podległych placówek. Ze względu na obostrzenia sanitarne, które uniemożliwiały skorzystanie z elektronicznych systemów, głosowania przeprowadzano imiennie. Spośród 12 obecnych na sesji radnych, za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium głosowało 11 radnych, przy jednym wstrzymującym się głosie. Za ubiegłoroczną pracę podziękowano wójtowi gromkimi brawami, kwiatami i słowami uznania.

– Budżet zrealizowano zgodnie z prawem, przestrzegano przy tym wszystkich procedur, podobnie jak przy wszystkich uchwałach podjętych przez Radę Gminy. Z roku na rok mieszkańcom naszej gminy żyje się coraz lepiej. Realizowanych jest wiele inwestycji, przede wszystkim drogowych i infrastrukturalnych. Jesteśmy rozwojową gminą i przybywa nam ciągle mieszkańców. Miniony rok był pełen wyzwań, jednak udało się bardzo wiele osiągnąć, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Gratulujemy sukcesów, życzymy wiele siły i zdrowia w kolejnych miesiącach i latach – mówiła do wójta radna Zofia Marcinkiewicz.

– To dla mnie niezwykłe wydarzenie i wielki dzień, który stanowi podsumowanie rocznej pracy. To jednak nie tylko mój sukces bo pracowaliśmy na niego wszyscy- mówił wójt Tadeusz Kielan. – Dziękuję radnym za akceptowanie naszych pomysłów na rozwój gminy. Za ciężką codzienną pracę dziękuję swoim najbliższym współpracownikom, skarbnik gminy, kierownikom referatów, wszystkim pracownikom samorządowym i podległym placówkom gminnym oraz sołtysom. Będziemy kontynuować nasza politykę rozwoju Gminy Lubin. Ten rok, ze względu na epidemię koronawirusa także nie jest łatwy, ale już wiemy, że udało nam się pozyskać dwa razy więcej niż w roku ubiegłym zewnętrznych pieniędzy na inwestycje, a może będzie jeszcze lepiej.

W 2019 roku wpływy dochodów przekroczyły 111 mln 913 tys., co stanowiło 100, 46% zakładanego planu. Wydatki tego roku to 113 mln 573, co stanowiło 94,52% planowanych środków. W kolejnych materiałach poinformujemy szczegółowo o realizacji ubiegłorocznego budżetu i Raporcie o stanie Gminy Lubin w roku 2019.
(SR)