Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lubin w 2020 roku, debata nad przedstawionym sprawozdaniem i głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi gminy Lubin wotum zaufania – to najważniejsze punkty porządku obrad absolutoryjnej sesji.

Posiedzenie odbędzie w środę 30 czerwca 2021 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Radni zajmować się będą także m.in. sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2020, regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin oraz uchwałami w sprawie nadania nazw kolejnym ulicom w gminie Lubin.

Posiedzenie transmitowane będzie za pośrednictwem BIP Gminy Lubin i strony internetowej ug.lubin.pl

 

Ogłoszenie o zwołaniu XXX sesji Radt Gminy Lubin