Powiat Lubiński przystąpił do realizacji kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności trwałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
  3. osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wynagrodzenie za świadczenie usług asystenta finansowane będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie (zarówno osoby niepełnosprawne, jak i kandydaci na asystenta) proszeni są o nawiązanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3 w godzinach od 7.30-15.30 pod numerem telefonu 76-847-96-91(86) lub e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl, bądź osobiście.