Budowa budynków OSP w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim

Opis inwestycji:
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań:

Zadanie nr 1: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – etap IV, które obejmuje wykonanie robót wykończeniowych. Prace wewnętrzne to m.in. wykonanie okładzin
i malowanie ścian, wykonanie posadzek podłogowych i sufitów podwieszanych, budowa instalacji wewnętrznych w tym wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania (wraz z wyposażeniem kotłowni), gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej i przeciwpożarowej. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych oraz opraw oświetleniowych. Zakres prac zewnętrznych obejmuje wykonanie elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy, tj. wykonanie nawierzchni utwardzonych, terenów zielonych, w tym trawniki i nasadzenia krzewów oraz dostawę i montaż wiaty rekreacyjnej, a także wykonanie ogrodzenia terenu oraz montaż oznakowania docelowego.

Zadanie nr 2: Budowa budynku OSP w Szklarach Górnych – etap II obejmuje wykonanie pełnej konstrukcji budynku, w tym m.in. wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, a także prace wykończeniowe, tj. budowę instalacji wewnętrznych w tym wodociągowej i kanalizacyjnej, wentylacyjnej, grzewczej, instalacji odsysania spalin, elektrycznej, alarmowej, logicznej i teletechnicznej. Zakres prac zewnętrznych obejmuje m.in. wykonanie elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu w tym wykonanie wycinki istniejących krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, wykonanie nawierzchni utwardzonych, terenów zielonych oraz montaż oznakowania docelowego.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość zadania: 6 412 702,06 zł
Kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa: 4 500 000,00 zł

Termin realizacji:
Data rozpoczęcia: 30.11.2022 r.
Data zakończenia: 28.08.2023 r.