tablice ostrzegawcze informujące o obszarze zagrożonym ASFW Powiecie Legnickim, w miejscowości Siedliska  znaleziono u świń ognisko choroby zakaźnej zwierząt, która podlega obowiązkowi zwalczania. Chodzi o afrykański pomór świń (ASF). Na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie nr 10 z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu legnickiego, lubińskiego, złotoryjskiego i polkowickiego.

Ustanowiono obszar objęty ograniczeniami, który podzielono na dwie strefy:

  • Pierwsza strefa – jest to OBSZAR ZAPOWIETRZONY , który obejmuje swoim zasięgiem miejscowości w promieniu 3 km od ogniska choroby ,
  • Druga strefa – jest to OBSZAR ZAGROŻONY o promieniu 10 km od ogniska choroby ASF (7 km poza obszar pierwszej strefy czyli poza obszar zapowietrzony)

Oznacza to, że cztery miejscowości na terenie gminy Lubin, tj; Zimna Woda , Wiercień, Lisiec i Bukowna znalazły się w drugiej strefie – OBSZAR ZAGROŻONY.

Na terenie gminy Lubin na tym obszarze nie ma miejsc , w których utrzymywane są świnie.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie informuje, że:

Na obszarze zagrożonym obejmującym część naszej gminy (Zimna Woda , Wiercień, Lisiec , Bukowna) zakazuje się między innymi:

  • Przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  • Przemieszczania materiału paszowego pochodzenia paszowego, pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru zagrożonego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  • Przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskiwanych ze świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  • Przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Ponadto na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  • Oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR NŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”
  • Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów , oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. Tablice mają być umieszczone na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

Transport zwierząt i produktów przez obszar zagrożony ma być realizowany bez zatrzymywania lub rozładunku. W pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są świnie.

W związku wydanym Rozporządzeniem nr 10 Wojewody Dolnośląskiego Urząd Gminy w Lubinie zakupił tablice ostrzegawcze informujące o obszarze zagrożonym ASF. Tablice zostały niezwłocznie umieszczone przy głównych drogach dojazdowych do miejscowości Zimna Woda , Wiercień , Lisiec i Bukowna w miejscach, aby były widoczne i czytelne dla kierowców.