Logo GOPSGminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zajmuje się w gminie Lubin prowadzeniem postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego oraz do prowadzeniem spraw związanych z wypłatą tego dodatku. Informacje w tej sprawie oraz wniosek można pobrać z internetowego Biuletynu Informacji Publicznej GOPS.

Według obowiązującej od 4 stycznia br. ustawy, wsparcie obejmie blisko 6,8 mln gospodarstw domowych, prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel rząd przeznaczył 4,7 mld zł. Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Będzie wypłacany przez samorządy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Można starać się dodatek osłonowy jeśli miesięczne łączne zarobki oraz osób gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

  • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego można otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego:
• gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
• gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
• gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
• gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe:
• gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
• gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
• gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
• gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

WAŻNA INFORMACJA
Można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności  Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są pod nr tel: 76 817 18 68 wewn. 25, przyjmowanie wniosków parter pokój nr 21. Więcej informacji na stronie: BIP GOPS