Geodeta Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przypomina, że 30 listopada 2021 roku upływa termin składania  wniosków o udzielenie dotacji celowej  na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji dostępne są na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, poniżej publikujemy także wniosek w tej sprawie.

Dotacje mogą być przyznane na pięć celów i są uzależnione od powierzchni gruntów, asortyment robót rekultywacyjnych przewiduje:

  1. Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej (metodą przyorania masy zielonej) w cyklu jednorocznym – kwota dotacji 300 zł/ha
  2. Zagospodarowanie gruntów na trwały użytek zielony techniką podsiewu lub metodą pełnej uprawy wraz z zakupem mieszanek nasion traw – kwota dotacji 300 zł/ha dla podsiewu, 600 zł/ha dla pełnej uprawy
  3. Usuwanie kamieni na gruntach ornych 40 zł za 1 m3 jednak nie więcej niż 300 zł/ha
  4. Odkrzaczanie gruntów rolnych (z wyłączeniem użytku gruntowego S) – kwota dotacji 230 zł/ha powierzchni odkrzaczonej
  5. Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji o powierzchni lustra wody: od 0,5 do 1 ha; 1,01ha – 5,00 ha oraz powyżej 5 ha- kwoty dotacji odpowiedni: 20 tys. zł, 20 tys. zł?ha oraz 100 tys.zł

Wniosek (PDF 94KB)