Wniosek 500+

Działalność gospodarcza

1. Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

2. Zmiana we wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

3. Zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej

4. Wpis informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej

5. Wykreślenie wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Alkohol- zezwolenia

1. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
1.1) Karta Usługi – zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych (PDF 153 KB)
1.2) Wniosek o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych (PDF 64 KB)

2. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży detalicznej/lokalu gastronomicznym
2.1) Karta Usługi – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (PDF 150 KB)
2.2) Wniosek o zezwolenie na sprzedaż (PDF 60 KB)

3. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
3.1) Karta Usługi – oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (PDF 134 KB)
3.2) Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (PDF 54 KB)

Akcyza

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1) Karta Usługi – zwrot podatku akcyzowego (PDF 32 KB)
2) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (PDF 970 KB)
3) Oświadczenie pomoc publiczna (PDF 24 KB)
4) Oświadczenie dla spółek (PDF 54 KB)
5) Formularz informacji (PDF 64 KB)

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego
1) Karta Usługi (PDF 36 KB)
2) Wniosek (PDF 74 KB)
3) Arkusz aktualizacji (PDF 67 KB)
4) Oświadczenie (PDF 50 KB)

Gospodarstwo rolne

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
1) Karta Usługi – zaświadczenie o wielkości użytków rolnych (PDF 181 KB)

Wypis i wyrys z planu

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydania opinii dla nieruchomości
1.1) Karta Usługi – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania (PDF 173 KB)
1.2) Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania (PDF 74 KB)

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1) Karta Usługi – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (PDF 171 KB)
2.2) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (PDF 69 KB)

Nieruchomości – podział, numeracja

1. Podział nieruchomości
1.1) Karta Usługi – podział nieruchomości (PDF 306 KB)
1.1) Wniosek o podział nieruchomości (PDF 511 KB)

2. Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości
2.1) Karta Usługi – zaświadczenie o numerze (PDF 306 KB)
2.2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze (PDF 340 KB)

3. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
3.1) Karta Usługi – nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (PDF 305 KB)
3.3Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (PDF 185 KB)

Zajęcie pasa drogowego

1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (publicznej).
2. Wniosek na zajecie pasa drogowego drogi wewnętrznej
3. Wniosek na umieszczenie reklamy.
4. Wniosek o wydanie zgody na przejazd samochodów ciężarowych.

Usuwanie drzew i krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (PDF 115 KB)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (PDF 101 KB)
Karta Usługi (PDF 135 KB)

Psy Rasy Agresywnej

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej
1) Karta Usługi – wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (PDF 187 KB)
2) Wniosek o zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej(PDF 102 KB)

Decyzje środowiskowe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
1) Karta Usługi – wydanie decyzji środowiskowej (PDF 102 KB)
2) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (PDF 140 KB)

Odpady

Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubin/ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/ schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
1.1) Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia (PDF 73 KB)

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2.1) Wniosek o wpis do rejestru (DOC 19,5 KB)
2.2) Załącznik do wniosku – oświadczenie dla przedsiębiorcy (DOC 13 KB)

Dotacje

1. Udzielenie ze środków gminy Lubin dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
1.1) Karta Usług – udzielenie ze środków gminy Lubin dotacji (PDF 173 KB)
1.2) Wniosek o udzielenie ze środków gminy Lubin dotacji (PDF 90 KB)
1.3) Uchwała XLIII/188/2006
1.4) Uchwała XXXIII/176/2009

2. Udzielenie dotacji celowych na przedsięwzięcia  z zakresu rozwoju sportu
2.1) Karta Usług – udzielenie dotacji celowych (PDF 83 KB)
2.2) Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubin (PDF 39 KB)
2.3) Uchwała LIV/275/2010 (PDF 118 KB)

Stypendia

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, dziedzinach, artystycznych
1)  Karta usług -wniosek o stypendium (PDF 125 KB)
2) Wzór wniosku o przyznanie stypendium – załącznik do zarządzenia.2018 (PDF 47 KB)
3) Oświadczenie ucznia, studenta (PDF 26 KB)
4) Dane podatnika do informacji PIT-8C(PDF 26 KB)
5) Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych wraz z kartą informacyjną – na stronę (PDF 74 KB)

Imprezy – Zgłaszanie

Zgłoszenie imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy niepodlegającej ustawie o imprezach masowych

1) Karta usług – zgłoszenie imprezy artystycznej lub rozrywkowej (PDF 133 KB)
2) Wniosek – zgłoszenie imprezy artystycznej lub rozrywkowej (PDF 40 KB)
3) Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu (PDF 26 KB)

Sieć wodno-kanalizacyjna

Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubin
1) Karta Usługi – odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych(PDF 176 KB)
2) Wniosek – odpłatne przejmowanie urządzeń (PDF 199 KB)
3) Regulamin (PDF 2,2 MB)
4) Wzór oświadczenia o pozostawaniu właścicielem urządzenia (PDF 35,6 KB)
5) Dane podatnika składane do informacji PIT – 8C (PDF 52 KB)
6) Oświadczenie wykonawcy i współwłaściciela (PDF 67 KB)
7) Oświadczenie (PDF 48 KB)

Zamówienia publiczne

1. Udostępnienie protokołu, ofert lub załączników do protokołu
1.1) Karta Usług – udostępnienie protokołu, ofert lub załączników (PDF 174 KB)
1.2) Wniosek o udostępnienie protokołu, ofert lub załączników (PDF 71 KB)

2. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie papierowej
2.1) Karta Usługi – przekazanie specyfikacji (PDF 172 KB)
2.2) Wniosek o przekazanie specyfikacji (PDF 70 KB)

Dowody osobiste

1. Wydanie dowodu osobistego
1.1) Karta Usługi – wydanie dowodu osobistego (PDF 78 KB)
1.2) Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDF 84 KB)

2. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
2.1) Karta usługi – zgłoszenie utraty dowodu osobistego (PDF 90 KB)
2.2) Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (PDF 202 KB)

Wpis do rejestru wyborców

1) Karta Usługi – wpis do rejestru wyborców (DOC 231 KB)
2) Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (PDF 152 KB)
3) Pisemna deklaracja (PDF 102 KB)

Udostępnianie danych

1. Wydanie zaświadczenia
1.1) Karta usługi – Wydanie zaświadczenia (PDF 86 KB)

2. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
2.1) Karta usługi – udostępnienie danych z rejestru mieszkańców (PDF 94 KB)
2.2) Wniosek o udostępnienie danych (PDF 153 KB)

3.  Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
3.1) Karta usługi – udostępnienie danych w trybie jednostkowym (PDF 94 KB)
3.2) Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych (PDF 109 KB)

Pomoc zdrowotna

1. Przyznanie pomocy zdrowotnej
1) Karta Usług – przyznanie pomocy zdrowotnej (PDF 183 KB)
2) Wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej (PDF 29 KB)
3) Wzór oświadczenia o dochodach (PDF 35 KB)

Podatki

1. Wzory deklaracji podatkowych obowiązujących od 01.01.2016 r.
1.1) Deklaracja na podatek leśny (PDF 67 KB)
1.2) Deklaracja na podatek od nieruchomości (PDF 75 KB)
1.3) Deklaracja na podatek rolny (PDF 72 KB)
1.4) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (PDF 76 KB)
1.5) Załącznik do deklaracji na podatek leśny A (PDF 68 KB)
1.6) Załącznik do deklaracji na podatek leśny B (PDF 91 KB)
1.7) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości A (PDF 69,5 KB)
1.8) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości B (PDF 71 KB)
1.9) Załącznik do deklaracji na podatek rolny A (PDF 62 KB)
1.10) Załącznik do deklaracji na podatek rolny B (PDF 63,5 KB)

2. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych 
2.1) Karta Usługi (PDF 185 KB)
2.2) Wniosek/Informacja (PDF 57,5 KB)

3. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych
3.1) Karta Usługi – podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych (PDF 187 KB)
3.2) Deklaracja na podatek od nieruchomości (PDF 54 KB)
3.3) Deklaracja na podatek rolny (PDF 56 KB)
3.4) Deklaracja na podatek leśny (PDF 47 KB)

4. Podatek od środków transportowych
4.1) Karta Usługi – podatek od środków transportowych (PDF 187 KB)
4.2) Załącznik do deklaracji (PDF 3,1 MB KB)
4.3) Deklaracja na podatek od środków transportowych (PDF 3,8 MB)

5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lubin
5.1) Karta Usługi – zwolnienie od podatku od nieruchomości (PDF 191 KB)
5.2) Wniosek o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości (PDF 55 KB)
5.3) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (PDF 72 KB)
5.4) Informacja o stanie zatrudnienia (PDF 58,5 KB)
5.5) Wniosek (PDF 62 KB)

6. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
6.1) Karta Usługi – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (PDF 182 KB)
6.2) Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF 25,3 KB)

7. Przyznanie ulgi
7.1) Karta Usługi o przyznanie ulgi (PDF 184 KB)