Radni tej kadencji spotkali się już na czterdziestu sesjach, a jeszcze w tym miesiącu spotkają się po raz 41., by podsumować ubiegłoroczna pracę i udzielić wójtowi Tadeuszowi Kielanowi absolutorium za ubiegłoroczną pracę. Na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin, która odbyła się 13 czerwca w porządku obrad było trzynaście punktów.

Rada uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025, o którym szerzej napiszemy w najbliższym czasie. Zdecydowano również o przeznaczeniu dodatkowych 15 tysięcy złotych na prace konserwatorskie i budowlane przy gminnych zabytkach. Trafią one do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszowej na przeprowadzenie prac przy ołtarzu głównym kościoła w Raszowej. Tym samym  tegoroczna ogólna dotacja na remonty zabytków wzrosła do kwoty 295 tysięcy złotych.

Zadecydowano również o przyjęciu ośmiu nowych nazw ulic. W Krzeczynie Wielkim będzie ulica Jeździecka, we wsi Obora: Ametystowa i Berylowa, w Raszówce: Cicha i Spokojna oraz w Gorzycy: Bociania, Kolibrowa i Słowikowa.

Przyjęto uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karczowiska oraz fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec.  Pod głosowanie poddano również uchwałę w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położonych w obrębach: Buczynka, Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Gola, Gorzelin, Gorzyca, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Miłosna, Niemstów, Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Raszowa Mała, Raszówka, Składowice, Szklary Górne, Ustronie i Wiercień.

Przystąpienie do tej procedury zmiany studium podyktowane jest przede wszystkim koniecznością stworzenia możliwości lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł oraz inwestycji gospodarczych, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb w gminie związanych  zapotrzebowaniem na takie tereny oraz ściągnięcie nowych inwestorów. Taka funkcja przemysłowo-usługowa pozwoli również na stworzenie nowych miejsc pracy.

To były decyzje podjęte na XL sesji Rady Gminy Lubin. Na 27 czerwca o godzinie 15.30 zwołano kolejną sesję XLI. Proponowany porządek obrad to:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13 czerwca 2022 r.
  3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lubin w 2021 roku.
  4. Debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Lubin w 2021 roku.
  5. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin wotum zaufania /proj. nr 424/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2021 /proj. nr 425/ – inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
  7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2021 /proj. nr 426/- inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.