Na godzinę 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie zwołano kolejną sesję rady Gminy Lubin. W proponowanym porządku obrad znalazło się 11 punktów.

Oprócz punktów tzw. porządkowych i proceduralnych radni podejmą decyzję w sprawie nadania nowych nazw ulic i zmienią uchwałę dotyczącą przyznawania stypendiów. Możliwe będzie między innymi  wyrażenie przez wójta zgody na przywrócenie terminu dla wniosków złożonych po terminie, w przypadku gdy nie został zachowany i nie będzie to wynikało  to z okoliczności zawinionych przez wnioskodawcę.

Rada dokona także zmian w tegorocznym budżecie i zmieni wieloletnią prognozę finansową. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 lipca 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 sierpnia 2022 r.
 4. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic: Jaspisowa, Kryształowa, Kalcytowa, Kwarcowa, Opalowa, Pirytowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 438/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów uczniom /proj. nr 443/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów studentom /proj. nr 444/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2022 /proj. nr 441/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 442/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Informacja z działalności Wójta.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Norbert Grabowski