W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubin spotkają się dziś radni. Proponowany porządek obrad przewiduje  głosowania nad siedmioma uchwałami.

Dotyczą one szerokiego zakresu spraw. Począwszy od regulaminu wynagradzania nauczycieli, poprzez roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, na ustaleniu wysokości podatku od środków transportowych kończąc. Poniżej publikujemy szczegółowy proponowany porządek obrad.

Sesja rozpocznie się pół godziny później, niż jest w ogłoszeniu, bowiem poprzedzi ją uroczystość wręczenia corocznych nagród Wolontariusza Roku.

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 Proponowany porządek obrad: 

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 października 2022
  3. Uchwała zmieniająca uchwałę  nr XXXI/159/2009Rady Gminy Lubin  z  dnia 25  lutego 2009  w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 458/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  4. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców/proj. nr 465/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  5. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3u stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 /proj. nr 468/ – inicjatywa Wójta Gminy
  6. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2023 /proj. nr 460/ – inicjatywa Wójta Gminy
  7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 461/ inicjatywa Wójta Gminy
  8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych/proj. nr 462/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Lubin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” z siedzibą w Chocianowie /proj. nr 459/ – inicjatywa Wójta Gminy