Kolejni nauczyciele, tym razem ze Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych i Gminnego Przedszkola w Raszówce, po zdaniu egzaminu przed specjalną komisją powołaną przez wójta Gminy Lubin, uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

W Urzędzie Gminy Lubin zorganizowano dziś uroczystość, podczas której troje nauczycieli odebrało z rąk wójta Tadeusza Kielana akty  nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wręczenie aktów poprzedziło uroczyste złożenie ślubowania przez Macieja Stefaniaka i Julitę Bulik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych oraz Annę Garulę z Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Raszówce:

– Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,  dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Awans zawodowy nauczyciela jest sformalizowany i określony w przepisach prawa. Ustalone zostały cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany.

– Gratuluję wam awansu, cieszę się razem z wami z podnoszenia kwalifikacji zawodowych i jednocześnie życzę wam cierpliwości i  kolejnych lat pracy wypełnionych sukcesami uczniów, bo to w tym zawodzie jest przecież najważniejsze – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu który trwa  2 lata i  9 miesięcy  i jest zakończony pozytywną oceną pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący. W czasie tego egzaminu nauczyciel występuje m.in. z prezentacją, rozwiązuje zadania i problemy zadane przez członków komisji oraz odpowiada na ich pytania.

Od 2011 roku łącznie czterdziestu pięciu nauczycieli ze szkół i przedszkola gminy Lubin uzyskało ten stopień awansu zawodowego.

Nowi mianowani nauczyciele, po roku przerwy mogą zacząć ubiegać się o kolejny awans i odbyć kolejny staż trwający 2 lata i 9 miesięcy. Czyli w praktyce najbliższy awans zawodowy możliwy jest za 4 lata.