Mimo pandemii udało się przeprowadzić konkursy, które zachęcają mieszkańców do jeszcze większej dbałości o miejsca wspólne na wsi. W konkursie „Wizytówka wsi” wyróżniono wszystkie sołectwa zgłoszone do rywalizacji, w konkursie „O naszą gminę dbamy i sami ją sprzątamy” wyłoniono pięciu laureatów.

„Wizytówka wsi” była kolejną edycją konkursu na najlepiej zagospodarowane miejsce publiczne w sołectwie. Do konkursu przystąpiły cztery wsie: Kłopotów, Składowice, Ustronie, Zimna Woda.

Komisja konkursowa oceniała w wytypowanych miejscach nie tylko ostateczne wrażenie estetyczne ale także pomysłowość, wkomponowanie ocenianego miejsca w krajobraz przyrodniczy wsi, dbałość o ład przestrzenny oraz spójność z krajobrazem wiejskim, dostępność dla mieszkańców a także zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu zagospodarowania.

Wybór zwycięzcy konkursu był trudnym, albowiem każde sołectwo miało indywidualny, odmienny od innych pomysł oraz sposób jego realizacji. Wobec tego wszystkie uczestniczące w konkursie  miejscowości zostały wyróżnione,  a nagrodą dla każdej z nich jest bon o wartości 1000 zł.

W konkursie ekologicznym „O naszą Gminę dbamy i sami ją sprzątamy 2019” w kategorii „dla mieszkańców zamieszkujących sołectwa” wzięło udział 13 sołectw: Czerniec,  Dąbrowa Górna, Gorzyca, Karczowiska, Kłopotów, Lisiec, Miłoradzice, Miłosna, Pieszków, Raszowa Mała, Raszówka, Siedlce, Ustronie.

Celem konkursu było przede wszystkim uprzątnięcie odpadów zgromadzonych na terenach stanowiących własność Gminy Lubin (rowy, drogi gminne, place zabaw, parki, tereny zieleni itp.)  Ocenie konkursowej podlegały: ilość zebranych  odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca sołectwa, praca konkursowa związana z przeprowadzaną w sołectwie akcją oraz największa ilość zebranych odpadów. Po dokonanej komisyjnie ocenie laureatami zostali:

I miejsce     – sołectwo Raszowa Mała

II miejsce    – sołectwo Dąbrowa Górna

III miejsce równorzędne: sołectwo Karczowiska, sołectwo Pieszków, sołectwo Raszówka

Zwycięzca konkursu otrzymuje bon o wartości 4 000 zł, pozostali laureaci zostają obdarowani kompletami pojemników do segregacji odpadów.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursów i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.W kwestii odbioru nagród nawiążemy kontakt z sołtysami zwycięskich miejscowości.

Wizytówka wsi Składowice

Wizytówka wsi Kłopotów

Wizytówka wsi Ustronie

Wizytówka wsi Zimna Woda