Chcąc zachęcić mieszkańców Gminy Lubin do udziału w badaniu ankietowym, na podstawie którego zostaną pozyskane dane dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstw domowych, niezbędne do sporządzenia inwentaryzacji na potrzeby Gminnego Programu Niskoemisyjnego, wójt ogłosił akcję promocyjną. Mógł w niej wziąć udział każdy dorosły mieszkaniec, który posiada nieruchomości na terenie Gminy Lubin.

Zwycięzcy akcji promocyjnej zostali wyłonieni w drodze losowania prawidłowo złożonych ankiet. Losowanie nagród odbyło się w Urzędzie Gminy w Lubinie 1 października 2020 roku.

Komisję konkursową tworzyli: z-ca wójta – Bartosz Chojnacki, przewodniczący Rady Gminy Lubin – Norbert Grabowski oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Anna Marzec.

W akcji wzięło udział 140 ankiet, spośród których wylosowano trzy równorzędne nagrody dla mieszkańców:

  • Aleksandry Sieradzkiej z Raszówki
  • Jerzego Bakacza z Kłopotowa
  • Mieczysława Jurczaka z Buczynki

Przypomnijmy, że Gminny program niskoemisyjny umożliwia ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Wykonanie GPN nie tylko pozwoli dokonać diagnozy zaawansowania działań gminy i zaplanować przyszłe kierunki działań mających na celu skuteczną walkę z niską emisją, ale także stanowi on podstawę do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie atrakcyjnego dofinansowania w ramach programu Stop Smog.

Finansowane w ramach gminnego programu indywidualne przedsięwzięcia niskoemisyjne będą przede wszystkim polegały na likwidacji lub wymianie urządzeń i systemów grzewczych, ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne oraz urządzeń i systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych. Dofinansowane zostaną również przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci gazowej. W wyniku realizacji przedsięwzięć powinno nastąpić zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych na ciepło grzewcze.