Przypomnijmy, że w ramach konkursu pilotażowego ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), gmina Lubin, jako jedna z 9 gmin w Polsce, uzyskała  dotację w wysokości ponad 4,9 mln zł z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na dofinansowaniu lub wsparciu o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy. Na wykonanie tego przedsięwzięcia gmina zawarła stosowną umowę z Ministrem Cyfryzacji.

W wyniku przeprowadzonego przez gminę konkursu w dniu 15 listopada 2023 r. gmina Lubin podpisała umowę z firmą KAMNET Kamil Turoń, na podstawie której firmie tej udzielone zostało dofinansowanie na budowę szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

Gmina udzieliła firmie KAMNET dotacji celowej w maksymalnej wysokości 5 875 268,40 zł, przy czym kwota 4 944 079,44 zł pochodzi ze środków pozyskanych przez gminę od Ministra Cyfryzacji, a kwota 931 188,96 zł z budżetu gminy. Całkowita wartość projektu wynosi: 8 029 533,48 zł. Zabezpieczenie środków na brakującą kwotę, to inwestycja firma firmy KAMNET, która będzie właścicielem  powstałej sieci.

Docelowo, w ramach realizacji projektu, sieć światłowodowa zostanie zaprojektowana i wybudowana w 17 miejscowościach gminy Lubin: Chróstnik, Czerniec, Gola, Gorzelin, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Miłoradzice, Miłosna, Miroszowice, Niemstów, Osiek, Pieszków, Raszówka, Siedlce i Składowice,  a Internet szerokopasmowy doprowadzony zostanie do 1240 punktów adresowych.

Podstawowym kryterium wyboru adresów, do których może zostać doprowadzone łącze światłowodowe w ramach ww. przedsięwzięcia jest brak dostępu do usług szerokopasmowych. Adresy te nazwano „białymi plamami”. Podstawową listę „białych plam” dostarczyła KPRM, gmina Lubin dokonała uzupełnienia tej listy przeprowadzając stosowną ankietyzację.

Zgodnie z wymogami Ministra Cyfryzacji dotującego to zadanie w większej części, gmina zobowiązana była przeprowadzić obowiązkowe konsultacje listy adresów planowanych do objęcia projektem z firmami telekomunikacyjnymi . W wyniku tych konsultacji duża część adresów nie mogła zostać objęta projektem gminnym, ponieważ już została ujęta w planach inwestycyjnych firm telekomunikacyjnych.

podpisanie umowyPonadto w wyniku analizy technicznej w zakresie istniejących już na terenie gminy sieci światłowodowych, a także mając na uwadze ograniczoną ilość środków, jakie mogą być przeznaczone na realizację zadania, projektem ostatecznie objęto 17 wskazanych wyżej miejscowości gminy Lubin. Zakończenie projektu planowane jest na 30 listopada 2024 r.

Wszystkie adresy, które gmina zidentyfikowała jako „białe plamy”, a które nie znalazły się w projekcie zostaną przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji celem ich ujęcia w kolejnych projektach planowanych do realizacji w ramach konkursów ogłaszanych dla firm telekomunikacyjnych przez to ministerstwo zarówno w ramach środków z FERC, jak i KPO.