baner fundusz szerokopasmowyLogo gminy Lubin

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Operator telekomunikacyjny KAMNET zgłosił komercyjne plany inwestycyjne na terenie Gminy Lubin. Oświadczenie poniżej.

Zgodnie z art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 Gmina Lubin nie może udzielać dofinansowania ze środków publicznych na budowę sieci do tych adresów, do których zgłoszono plany inwestycyjne. Wykaz adresów objętych planami inwestycyjnymi został przez KAMNET zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie może być opublikowany.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 grudnia 2022 roku został uruchomiony SIDUSIS, w którym każdy mieszkaniec może sprawdzić, czy pod danym adresem jest dostępny Internet szerokopasmowy, jak również plany inwestycyjne zgłoszone do SIDUSIS przez różnych operatorów. Szczegółowe informacje o korzystaniu z SUDUSIS można znaleźć pod linkiem na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Załącznik oświadczenie KAMNET

 

 

AKTUALIZACJA WARUNKÓW KONKURSU

OGŁOSZONEGO DNIA 21 LIPCA 2023 R.

na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu na podstawie art. 8 i art. 16a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  zostanie powierzone wykonywanie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, wraz z dofinansowaniem w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.08.2023 r. zmieniony został wykaz białych adresów określony w załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu. Do tych zmian zostały dostosowane pozostałe dokumenty konkursowe. Jednocześnie nowy termin  składania wniosków o dofinansowanie ustalono na okres

od 18 września 2023 r. od godz. 9.00 do dnia 21 września 2023 r. do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje w BIP

 

 

INFORMACJA DO KONKURSU

OGŁOSZONEGO DNIA 21 LIPCA 2023 R.

na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu na podstawie art. 8 i art. 16a ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (zwanej dalej „Ustawą”) zostanie powierzone wykonywanie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, wraz z dofinansowaniem w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

Uprzejmie informujemy, iż wykaz białych adresów określony w załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu zostanie w najbliższych dniach zmieniony ze względu na zgłoszenie komercyjnych planów inwestycyjnych, jak również zostaną dostosowane do tych zmian pozostałe dokumenty konkursowe. Jednocześnie przesunięte zostaną terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Ogłoszenie i formularze w BIP

Sieci szerokopasmowe w gminie Lubin – kompleksowe informacje

"Fundusz Szerokopasmowy - Gmina Lubin"Gmina Lubin jest bardzo mocno zainteresowana rozwojem sieci szerokopasmowych na swoim terenie, dlatego aktywnie poszukuje i uczestniczy w projektach, które pozwalają takie sieci rozbudowywać i docelowo przyłączyć wszystkich zainteresowanych. Ze względu na bardzo dużą rozpiętość terytorialną są to bardzo kosztowne inwestycje, w których nasz samorząd do tej pory nie partycypował, w jednym z ostatnich projektów jest jednak pośrednikiem pomiędzy rządem a firmami telekomunikacyjnymi, zapewniając także wkład własny. Wyjaśniamy więc kompleksowo co do tej pory, w ramach jakich projektów wykonano i jakie będą kolejne kroki.

W roku 2018 firmy telekomunikacyjne rozpoczęły realizację projektów budowy sieci szerokopasmowych na terenie gminy Lubin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Budowę sieci światłowodowej w tym programie realizowały dwa podmioty: Vectra SA oraz Fiberhost SA. Kryterium wyboru adresów, do których miały zostać wybudowane przyłącza był brak dostępu do usług szerokopasmowych.

Selekcję adresów przeprowadzono w oparciu o raporty przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających na terenie gminy, składane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). W wyniku realizacji projektów sieć światłowodową doprowadzono do 22 miejscowości gminy Lubin, a przyłącza wybudowano do 1435 gospodarstw domowych.

Jest oczywistym, że te projekty POPC nie zaspokoiły wszystkich potrzeb mieszkańców gminy, dlatego też kiedy w roku 2022 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) ogłosiła pilotażowy konkurs tym razem dla gmin, na udzielenie dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy, to nasz samorząd był bardzo zainteresowany tym przedsięwzięciem.

Projekt ten został nazwany Funduszem Szerokopasmowym (FS). W wyniku konkursu dotację uzyskało 9 gmin w Polsce, w tym gmina Lubin. Podobnie jak w projektach POPC kryterium wyboru adresów, do których zostanie doprowadzone łącze światłowodowe był brak dostępu do usług szerokopasmowych. Adresy te nazwano „białymi plamami”. Listę „białych plam” dostarczyła gminom KPRM. Gmina Lubin dokonała uzupełnienia tej listy przeprowadzając stosowną ankietyzację.

Środki jakie nasz samorząd otrzymał w ramach pozyskanej dotacji są wystarczające jedynie na zaspokojenie części potrzeb w zakresie dostępu do Internetu Szerokopasmowego. Jednak już w roku 2023 Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło dla firm telekomunikacyjnych kolejny konkurs na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowej w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) publikując jednocześnie dedykowaną do tego projektu listę adresową „białych plam”.

Wszystkie adresy tej listy były już ujęte na liście Funduszu Szerokopasmowego (FS), dlatego też ta „nasza główna” lista została skorygowana o adresy będące na liście FERC. W efekcie powstały dwie listy adresowe dla dwóch odrębnych projektów.
Trzeba dodatkowo wyjaśnić, że dwie miejscowości gminy Lubin tj.: Szklary Górne oraz Wiercień, nie zostały ujęte w żadnym z projektów. To dlatego, że w pierwszej z nich istnieją już sieci światłowodowe lokalnych operatorów i jednocześnie zgłosili oni kolejne plany inwestycyjne co oznacza nowe przyłącza dla chętnych. Natomiast w miejscowości Wiercień zapotrzebowanie na usługi zostało zaspokojone po realizacji projektów POPC.

Na listach „białych plam” obu wskazanych wyżej projektów nie są ujęte wszystkie adresy danych miejscowości, nie mniej jednak adresy spoza list mogą być objęte inwestycjami własnymi operatorów, którzy otrzymają dotacje.

Z punktu widzenia mieszkańców najistotniejsze jest to, że do każdej z tych miejscowości zostanie doprowadzony światłowód, a więc zostanie zrealizowana najkosztowniejsza część inwestycji, która umożliwi i ułatwi dostarczenie Internetu do kolejnych użytkowników.

Szczegółowe informacje na temat adresów ujętych w projektach, planach inwestycyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz istniejących w poszczególnych miejscowościach sieci światłowodowych dostępne są na: rządowej platformie SIDUSIS,

Podsumowując:

  • na terenie Gminy był realizowany projekt w ramach POPC ze środków unijnych, który doprowadził do budowy sieci światłowodowej do 22 miejscowości (1435 gospodarstw domowych)
  • miejscowości Szklary Górne oraz Wierceń są realizowane jako inwestycje komercyjny (sieci światłowodowe już wybudowano lub będą wybudowane w najbliższych latach zgodnie ze zgłoszonymi planami budowy)
  • Gmina Lubin ogłosiła dodatkowy konkurs w ramach Funduszu Szerokopasmowego (w tym z udziałem środków budżetowych gminy) na budowę szybkiej sieci szerokopasmowej w 10 miejscowościach (planowany termin rozstrzygnięcia konkurs to przełom III/IV kwartału 2023, a jego powodzenie zależy od złożenia przez operatorów wniosku o dofinansowanie)
  • Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła dodatkowych konkurs w ramach FERC (ze środków unijnych) na budowę sieci szerokopasmowej w kolejnych miejscowościach (planowany termin rozstrzygnięcia konkurs to przełom III/IV kwartału 2023, a jego powodzenie zależy od złożenia przez operatorów wniosku o dofinansowanie).

Przejdź do: Ogłoszenie o konkursie na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu zostanie powierzone wykonanie działalności wraz z dofinansowaniem w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

DO POBRANIA: