Nowoczesna sieć internetowa w gminie Lubin – oświadczenie prasowe

W przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości i komentarze mieszkańców Osieka, w tym kandydatów do Rady Gminy, którzy prawdopodobnie w związku z brakiem szczegółowej wiedzy na ten temat, wprowadzają mieszkańców w błąd. Zapraszamy w najbliższy czwartek na spotkanie informacyjne w tej sprawie i wyjaśniamy, że:

 • Dotacja w wysokości niemal 5 milionów zł, którą gmina pozyskała z Funduszu Szerokopasmowego, musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami polskimi i rozporządzeniami unijnymi. Po zebraniu od mieszkańców gminy stosownych deklaracji oraz w oparciu o inne dostępne dane, utworzone zostały szerokie listy adresowe dla poszczególnych miejscowości. Wstępnie do objęcia Projektem gminnym planowano ok. 600 adresów w Osieku. Listy te poddano obowiązkowym konsultacjom z firmami telekomunikacyjnymi, które wskazały które z adresów były wcześniej ujęte w ich planach inwestycyjnych.
 • Po przeprowadzonych konsultacjach, tzw. „adresów niezajętych” przez firmy telekomunikacyjne zostało w Osieku 39 i te wszystkie adresy (bez losowego wybierania) wprowadzone zostały do projektu gminnego. Gmina nie może bowiem udzielać dofinansowania ze środków publicznych na budowę sieci do tych adresów, do których zgłoszono wcześniej plany inwestycyjne.
 • Oczywiście można było w projekcie gminnym w ogóle nie ujmować żadnych adresów z Osieka, ale przyjęto,  że doprowadzenie światłowodu do tych 39 adresów da zachętę firmom telekomunikacyjnym do dalszego szybkiego rozwoju sieci światłowodowej w tej miejscowości. W praktyce adresy zlokalizowane są w najbardziej skrajnych punktach miejscowości, co wymusza wybudowanie sieci przesyłowych niemal na całym jej terenie, tak aby w przyszłości można było podłączyć jak największą ilość odbiorców.  Oznacza to, że w niedługim czasie dostęp do szybkiego internetu może zostać zagwarantowany wszystkim, którzy go potrzebują.
 • Wcześniej firmom telekomunikacyjnym nie opłacało się budować kosztownych sieci na rozległych terenach wiejskich. W naszej gminie dzieje się to szybciej niż w innych częściach kraju. Właśnie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu powstanie swego rodzaju „szkielet” umożliwiający rozbudowę sieci światłowodowej.
 • To jednak nie gmina realizuje tę inwestycję, ale wyłoniona w konkursie firma telekomunikacyjna, która będzie właścicielem wybudowanego światłowodu. Więc jeśli np. w Osieku powstanie sieć w oparciu o  39 adresów, to w interesie wszystkich, a przede wszystkim firm telekomunikacyjnych, będzie podłączenie do niej jak największej liczby gospodarstw domowych, bo każde podłączenie i wynikająca z niego umowa to comiesięczny zysk firmy telekomunikacyjnej.  O zgodę na takie podłączenie firmy telekomunikacyjne nie będą musiały pytać gminy.

I teraz dochodzimy do sedna. Za kilka miesięcy mamy rozbudowaną na terenie całego sołectwa nowoczesną sieć światłowodową – bądźmy konsekwentni i przykładowo pozostańmy przy Osieku – i czy ktoś sobie wyobraża, że firma telekomunikacyjna będzie zarabiać tylko na 39 adresach, które uwzględniono w projekcie?  Oczywiście, że nie! Zainteresowane firmy telekomunikacyjne niezwłocznie podpiszą między sobą  porozumienia i umowy i zaoferują przyłącza wszystkim chętnym, bo to dla nich comiesięczny stały zysk, a dla mieszkańca oferta szybkiego dostępu do sieci. Warto przy tym dodać, że:

 • Wszystkie adresy – zarówno te uwzględnione w projekcie, jak i te, które zechcą dołączyć potem do powstałej sieci, zrobią to na tych samych zasadach. Każdy mieszkaniec będzie musiał podpisać umowę i zapłacić za przyłącze. Daliśmy w ten sposób przysłowiową wędkę, dzięki której rozwijać działalność będą firmy telekomunikacyjne, a mieszkańcy zyskają szybki dostęp do Internetu światłowodowego.
 • Celem gminy, przy podejmowaniu decyzji o realizacji projektu, było poszukanie pieniędzy na rozwój sieci telekomunikacyjnych na naszym terenie i doprowadzenie światłowodu do jak największej liczby wsi – i jako jednej z 9 gmin w Polsce nam się udało uczestniczyć w tym rządowym  Żeby go sfinalizować trzeba zrealizować każdy zapis umowy, który podpisaliśmy z Ministerstwem Cyfryzacji i optymalnie wykorzystać przyznane nam środki, choć co do zasady likwidacja tzw. „białych plam” to zadanie rządowe, gmina pełni tu funkcje wspierającą.

Z uwagi wiele wątpliwości co do zasad realizacji projektu oraz wprowadzające w błąd informacje prezentowane na ten temat w mediach społecznościowych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem rozwoju Internetu szerokopasmowego mieszkańców gminy Lubin, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 28 marca 2024 r. o godz. 17.00 w miejscowości Gola (świetlica w Osieku jest w trakcie remontu). Na spotkaniu obecny będzie także przedstawiciel firmy, która otrzymała dotacje na realizacje projektu w ramach konkursu zorganizowanego przez gminę.

 

baner fundusz szerokopasmowyLogo gminy Lubin

 

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Operator telekomunikacyjny KAMNET zgłosił komercyjne plany inwestycyjne na terenie Gminy Lubin. Oświadczenie poniżej.

Zgodnie z art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 Gmina Lubin nie może udzielać dofinansowania ze środków publicznych na budowę sieci do tych adresów, do których zgłoszono plany inwestycyjne. Wykaz adresów objętych planami inwestycyjnymi został przez KAMNET zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie może być opublikowany.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 grudnia 2022 roku został uruchomiony SIDUSIS, w którym każdy mieszkaniec może sprawdzić, czy pod danym adresem jest dostępny Internet szerokopasmowy, jak również plany inwestycyjne zgłoszone do SIDUSIS przez różnych operatorów. Szczegółowe informacje o korzystaniu z SUDUSIS można znaleźć pod linkiem na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Załącznik oświadczenie KAMNET

 

 

AKTUALIZACJA WARUNKÓW KONKURSU

OGŁOSZONEGO DNIA 21 LIPCA 2023 R.

na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu na podstawie art. 8 i art. 16a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  zostanie powierzone wykonywanie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, wraz z dofinansowaniem w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.08.2023 r. zmieniony został wykaz białych adresów określony w załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu. Do tych zmian zostały dostosowane pozostałe dokumenty konkursowe. Jednocześnie nowy termin  składania wniosków o dofinansowanie ustalono na okres

od 18 września 2023 r. od godz. 9.00 do dnia 21 września 2023 r. do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje w BIP

 

 

INFORMACJA DO KONKURSU

OGŁOSZONEGO DNIA 21 LIPCA 2023 R.

na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu na podstawie art. 8 i art. 16a ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (zwanej dalej „Ustawą”) zostanie powierzone wykonywanie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, wraz z dofinansowaniem w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

Uprzejmie informujemy, iż wykaz białych adresów określony w załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu zostanie w najbliższych dniach zmieniony ze względu na zgłoszenie komercyjnych planów inwestycyjnych, jak również zostaną dostosowane do tych zmian pozostałe dokumenty konkursowe. Jednocześnie przesunięte zostaną terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Ogłoszenie i formularze w BIP

Sieci szerokopasmowe w gminie Lubin – kompleksowe informacje

"Fundusz Szerokopasmowy - Gmina Lubin"Gmina Lubin jest bardzo mocno zainteresowana rozwojem sieci szerokopasmowych na swoim terenie, dlatego aktywnie poszukuje i uczestniczy w projektach, które pozwalają takie sieci rozbudowywać i docelowo przyłączyć wszystkich zainteresowanych. Ze względu na bardzo dużą rozpiętość terytorialną są to bardzo kosztowne inwestycje, w których nasz samorząd do tej pory nie partycypował, w jednym z ostatnich projektów jest jednak pośrednikiem pomiędzy rządem a firmami telekomunikacyjnymi, zapewniając także wkład własny. Wyjaśniamy więc kompleksowo co do tej pory, w ramach jakich projektów wykonano i jakie będą kolejne kroki.

W roku 2018 firmy telekomunikacyjne rozpoczęły realizację projektów budowy sieci szerokopasmowych na terenie gminy Lubin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Budowę sieci światłowodowej w tym programie realizowały dwa podmioty: Vectra SA oraz Fiberhost SA. Kryterium wyboru adresów, do których miały zostać wybudowane przyłącza był brak dostępu do usług szerokopasmowych.

Selekcję adresów przeprowadzono w oparciu o raporty przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających na terenie gminy, składane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). W wyniku realizacji projektów sieć światłowodową doprowadzono do 22 miejscowości gminy Lubin, a przyłącza wybudowano do 1435 gospodarstw domowych.

Jest oczywistym, że te projekty POPC nie zaspokoiły wszystkich potrzeb mieszkańców gminy, dlatego też kiedy w roku 2022 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) ogłosiła pilotażowy konkurs tym razem dla gmin, na udzielenie dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy, to nasz samorząd był bardzo zainteresowany tym przedsięwzięciem.

Projekt ten został nazwany Funduszem Szerokopasmowym (FS). W wyniku konkursu dotację uzyskało 9 gmin w Polsce, w tym gmina Lubin. Podobnie jak w projektach POPC kryterium wyboru adresów, do których zostanie doprowadzone łącze światłowodowe był brak dostępu do usług szerokopasmowych. Adresy te nazwano „białymi plamami”. Listę „białych plam” dostarczyła gminom KPRM. Gmina Lubin dokonała uzupełnienia tej listy przeprowadzając stosowną ankietyzację.

Środki jakie nasz samorząd otrzymał w ramach pozyskanej dotacji są wystarczające jedynie na zaspokojenie części potrzeb w zakresie dostępu do Internetu Szerokopasmowego. Jednak już w roku 2023 Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło dla firm telekomunikacyjnych kolejny konkurs na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowej w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) publikując jednocześnie dedykowaną do tego projektu listę adresową „białych plam”.

Wszystkie adresy tej listy były już ujęte na liście Funduszu Szerokopasmowego (FS), dlatego też ta „nasza główna” lista została skorygowana o adresy będące na liście FERC. W efekcie powstały dwie listy adresowe dla dwóch odrębnych projektów.
Trzeba dodatkowo wyjaśnić, że dwie miejscowości gminy Lubin tj.: Szklary Górne oraz Wiercień, nie zostały ujęte w żadnym z projektów. To dlatego, że w pierwszej z nich istnieją już sieci światłowodowe lokalnych operatorów i jednocześnie zgłosili oni kolejne plany inwestycyjne co oznacza nowe przyłącza dla chętnych. Natomiast w miejscowości Wiercień zapotrzebowanie na usługi zostało zaspokojone po realizacji projektów POPC.

Na listach „białych plam” obu wskazanych wyżej projektów nie są ujęte wszystkie adresy danych miejscowości, nie mniej jednak adresy spoza list mogą być objęte inwestycjami własnymi operatorów, którzy otrzymają dotacje.

Z punktu widzenia mieszkańców najistotniejsze jest to, że do każdej z tych miejscowości zostanie doprowadzony światłowód, a więc zostanie zrealizowana najkosztowniejsza część inwestycji, która umożliwi i ułatwi dostarczenie Internetu do kolejnych użytkowników.

Szczegółowe informacje na temat adresów ujętych w projektach, planach inwestycyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz istniejących w poszczególnych miejscowościach sieci światłowodowych dostępne są na: rządowej platformie SIDUSIS,

Podsumowując:

 • na terenie Gminy był realizowany projekt w ramach POPC ze środków unijnych, który doprowadził do budowy sieci światłowodowej do 22 miejscowości (1435 gospodarstw domowych)
 • miejscowości Szklary Górne oraz Wierceń są realizowane jako inwestycje komercyjny (sieci światłowodowe już wybudowano lub będą wybudowane w najbliższych latach zgodnie ze zgłoszonymi planami budowy)
 • Gmina Lubin ogłosiła dodatkowy konkurs w ramach Funduszu Szerokopasmowego (w tym z udziałem środków budżetowych gminy) na budowę szybkiej sieci szerokopasmowej w 10 miejscowościach (planowany termin rozstrzygnięcia konkurs to przełom III/IV kwartału 2023, a jego powodzenie zależy od złożenia przez operatorów wniosku o dofinansowanie)
 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła dodatkowych konkurs w ramach FERC (ze środków unijnych) na budowę sieci szerokopasmowej w kolejnych miejscowościach (planowany termin rozstrzygnięcia konkurs to przełom III/IV kwartału 2023, a jego powodzenie zależy od złożenia przez operatorów wniosku o dofinansowanie).

Przejdź do: Ogłoszenie o konkursie na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu zostanie powierzone wykonanie działalności wraz z dofinansowaniem w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

DO POBRANIA: