Gmina Lubin przystąpiła do udziału w programie Ministerstwa Sportu i Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizowanego przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu pod nazwą „Gimnastyka dla zdrowia”.

Ten projekt jest zgodny z programem Ministerstwa Sportu „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”. Zajęcia sportowe z rozszerzeniem o elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dedykowane uczniom szkół podstawowych realizowane są w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach dla 15 uczniów klasy pierwszej.

Treningi prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego dwa razy w tygodniu po jednej godzinie. Łącznie do zrealizowania jest 40 godzin zajęć pozalekcyjnych. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 15 marca do 27 czerwca oraz od 1 września do 30 listopada 2021 roku.

Zajęcia mają na celu zachęcać dzieci i młodzież do regularnej aktywności fizycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała. Zadania korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważną wartością dodaną programu ze względu m.in. na brak obligatoryjnych i powszechnych zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych.

Główny cel zadania:

  • korygowanie i przeciwdziałanie utrwalaniu zaburzeń statyki ciała;
  • wszechstronny rozwój sprawności motorycznej – kondycyjnej i koordynacyjnej oraz sprawności kręgosłupa i mięśni brzucha;
  • kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez systematyczną aktywność fizyczną;
  • harmonijny rozwój morfofunkcjonalny organizmu uczniów poprzez dobór środków stymulujących i korygujących proces rozwoju i funkcjonowania układów: ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i innych;
  • nauka bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych;
  • rozwijanie nawyku prawidłowej postawy ciała;
  • kompensowanie zaburzeń w rozwoju motorycznym;
  • wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci;

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu, po którego stronie jest wynagrodzenie trenera zajęć. Gmina Lubin współfinansuje opłaty startowe za udział każdej z grup oraz udostępnia obiekty sportowe i sprzęt niezbędny do realizacji tych zajęć.

Z powodu pandemii i zawieszenie nauczania stacjonarnego w szkołach,  realizacja dodatkowych zajęć była wstrzymana,  ale jest już  wznawiana wraz z powrotem uczniów do szkół.