Nasza gmina zajęła szóste miejsce w rankingu „Gmina dobra do życia”, badającego jakość życia w polskich gminach, który po raz pierwszy przygotował serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

Ranking powstał w związku z ro­snącym zapotrzebowaniem na ocenę stanu zaspo­kojenia potrzeb człowieka. Wynika to z szybkich przemian społecznych zachodzących w Polsce po 1989 r. i po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska w ostatnich trzech dekadach znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego, sty­mulującego poprawę warunków życia.

Prezentowany ranking jest prawdopodobnie pierwszym tak wyczerpującym i szczegółowym terytorialnie ujęciem. Przy jego opracowaniu wykorzystano zbiór 48 wskaźników, które posłużyły do konstrukcji wskaźnika syntetycznego. Brano pod uwagę m.in. ukształtowanie terenu, dostępność zieleni, zanieczyszcze­nie środowiska, budżety gmin, wydatki inwe­stycyjne gmin, zwodociągo­wanie, bezpieczeń­stwo drogowe, poziom eduka­cji podstawo­wej

Ponieważ wyniki te są tylko częściowo porówny­walne ze względu na różną specyfikę gmin,  ranking zestawiono według typów samorządów. Gmina Lubin kwalifikowana była w kategorii- gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Kleszczów, gmina Lubin zdobyła szóstą pozycję.

Opracowanie wykonał prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, który we wstępie do opracowania napisał:

– Ranking starano się przygotować w moż­liwie szeroki, obiektywny sposób. Niemniej jest on subiektywną propozycją autorską, a czas i odbiór społeczny pokaże, na ile może stać się trwałym sposobem oceny jakości życia w gminach Polski.

Z dokumentem można się zapoznać w wersji PDF: Raport_Gmina_dobra_do_zycia_PDF 3,54 MB