W związku z rozpoczęciem opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Lubin zaprasza do składania ofert, określających obszary współpracy i wskazujących zadania, których realizacja zostanie powierzona, zlecona lub będzie prowadzona wspólnie w 2021 r. Istotnym jest określenie kwot planowanych na realizację zadań. Termin składania ofert upływa 26.10.2020 r.

Zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowym został określony w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020, poz. 1057).

To zadania w zakresie:

 • 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • 1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • 3) działalności charytatywnej;
 • 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.);
 • 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • 19) turystyki i krajoznawstwa;
 • 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • 22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • 23) ratownictwa i ochrony ludności;
 • 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • 27) promocji i organizacji wolontariatu;
 • 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • 29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.);
 • 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania iochrony praw dziecka;
 • 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • 32a) rewitalizacji;
 • 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a.

Zakres przedsięwzięć musi pozostać w pełnej korelacji (spójności) z zadaniami gminy określonymi ustawą o samorządzie gminnym. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w formach:

 • 1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
 • 2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
 • 3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 • 4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
 • 5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
 • 6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
 • 7) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);
 • 8) udostępniania pomieszczeń, obiektów gminnych, sprzętu wyposażenia;
 • 9) organizowania szkoleń;
 • 10) pomocy w nawiązywaniu kontaktów;
 • 11) udostępniania środków transportu do realizacji zadań;
 • 12) przekazywania zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia.

Współpraca może mieć również charakter finansowy lub pozafinansowy. Współpraca o charakterze finansowym realizowana poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych, może mieć formy:

 • powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
 • wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie obszarów współpracy i wypełnienie załączonych ankiet:

ankiety jednostki

Szczegółowych informacji udziela: Joanna Hofman tel.: 76/84-03-125, mail: hofman@ug.lubin.pl