Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej „Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu” – taką sentencją autorstwa Elizy Orzeszkowej zainaugurowano gminne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, obchodzonego w rocznicę utworzenia  Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej instytucji zajmującej się problematyką oświaty w Europie i w Polsce.

– To wyjątkowe święto, ale staramy się, żeby trwało ono w gminie każdego dnia, dlatego codziennie przykładamy bardzo dużą wagę do tworzenia jak najlepszych warunków do nauki, zarówno dzieciom, młodzieży, jak i nauczycielom – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. Wielu nauczycieli odebrało nagrody i wyróżnienia z tej okazji, a wszyscy liczne słowa uznania i podziękowania.

Przypomnijmy, że Komisja Edukacji Narodowej  reformując system oświaty wprowadziła m.in.: podręczniki w języku polskim, programy nauczania, nauczanie wychowania fizycznego oraz edukację dziewcząt na równych prawach z chłopcami. Od tego czasu szkolnictwo oraz system nauczania nieustanie ewoluuje. Szczególnie w ostatnim okresie naznaczonym pandemią, wojną za granicą naszego kraju, czy atakami cyberprzemocy.

– Szkoła, nauczyciele, pozostali pracownicy i wszystkie służby związane z oświatą, muszą bardzo szybko reagować i modyfikować sposoby, metody oraz o warunki nauczania wykazując przy tym dużą wrażliwość i umiejętność rozpoznawania szczególnych potrzeb uczniów oraz poszukując odpowiednich sposobów niwelowania negatywnych skutków powyższych zjawisk – mówi Barbara Tórz, kierownik referatu oświaty, kultury, kultury fizycznej i zdrowia Urzędu Gminy  w Lubinie.

W uroczystościach z okazji Dnia Nauczyciela wzięli udział nagrodzeni pedagodzy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele urzędu, władze gminy z wójtem Tadeuszem Kielanem i przewodniczącym Rady Gminy Norbertem Grabowskim na czele oraz przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych.

Wśród osób wyróżnionych specjalną Nagrodą Wójta Gminny Lubin w roku 2022  znalazło się aż siedem osób:

 • Patrycja Słota – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie
 • Małgorzata Szeliga – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
 • Anna Kosacz-Gol – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
 • Agata Szczytyńska – nauczyciel  ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce
 • Renata Stankiewicz – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
 • Elwira Śleńska – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie
 • Lucyna Wolska – nauczyciel Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce

Osiągnięcia osób wyróżnionych specjalną nagrodą prezentujemy na końcu relacji z uroczystości. Oprócz nagrody finansowej, nagrodzeni otrzymali pamiątkowy dyplom oraz statuetkę.

– Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz podejmowania kolejnych działań na rzecz rozwoju uczniów oraz podnoszenia jakości pracy – mówił wójt Tadeusz Kielan. – Dobrze przygotowani, wykształceni i zaangażowani dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i przedszkola gminy Lubin są fundamentem właściwie realizowanej edukacji.

Za codzienny trud, szczególne zaangażowanie w rozwiązywanie pojawiających się problemów oraz dbałość o wysoką jakość pracy szkół gminy Lubin dla wyróżniających się nauczycieli z każdej ze szkół i przedszkola przyznano nagrody Samorządu Gminy Lubin. Otrzymali je:

 • Elżbieta Piasny dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych oraz nauczyciele szkoły: Dorota Dragan, Paulina Zacharczyk-Paryła, Anna Kuc, Danuta Kasperska
 • Mateusz Marciniak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim oraz nauczyciele szkoły: Katarzyna Wróblewska, Barbara Przybylska, Adrianna Rataj, Piotr Leśniewski, Monika Kowalczyk
 • Katarzyna Foryś dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce oraz nauczyciele przedszkola: Małgorzata Wyszogrodzka, Katarzyna Pękał, Kamila Bejczak
 • Mariola Karwan dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach oraz nauczyciele szkoły: Barbara Szkudlarek, Dorota Witlod, Anna Cieleń,  Anna Łada
 • Tomasz Haber dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce oraz nauczyciele szkoły: Małgorzata Krac, Anna Waszewska, Marzena Barska, Małgorzata Ryś, Remigiusz Mocek
 • nauczyciele ze Szkoły im. Janusza Korczaka w Niemstowie: Anita Steciuk,  Magdalena Nowak, Ewelina Malik, Monika Siedziukiewicz, Paulina Wiśniewska

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Anna Kosacz-Gol, mówiąc m.in.:

– Rodzic oddaje w  ręce szkoły swój największy skarb, jakim jest dziecko, a my, nauczyciele, podejmujemy się wielkiej odpowiedzialności, aby je wyedukować, dobrze wychować, przygotować do funkcjonowania w jakże trudnym współczesnym świecie. Dzisiejsze nagrody, słowa uznania są potwierdzeniem sensu tego, co robimy i że w dodatku robimy to dobrze. Dziękujemy Wójtowi i wszystkim, którzy reprezentują naszą gminę, za bardzo dobrą współpracę ze szkołami, wspieranie ich rozwoju, rozbudowę placówek, a także stwarzanie  nauczycielom jak najlepszych warunków do wzbogacania warsztatu pracy, co w efekcie przekłada się na sukcesy naszych uczniów w nauce i w życiu.

Zawód i rola nauczyciela zawsze, a szczególnie w dzisiejszej dobie wymaga nieustannej nauki, wzbogacania warsztatu pracy, wyposażenia w szerokie kompetencje pozwalające na umiejętne reagowanie na pojawiające się sytuacje i zadania. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, jesteśmy wdzięczni za ich zaangażowanie  i życzymy im dużo zdrowia oraz  wytrwałości.

Osiągnięcia osób wyróżnionych Nagrodą Wójta gminy Lubin 2022

Patrycja Słota – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie bardzo aktywnie zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych. Szkoła otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego zmodernizowano pomieszczenia kuchni i jadalni.

Budżet placówki zasilony został środkami ze zwiększonej subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – biologia, geografia, chemia i fizyka, a udział szkoły w inicjatywie edukacyjnej Laboratoria Przyszłości pozwolił na uzyskanie dofinansowania stanowiącego 100 % kosztów zadania – zakupiono wyposażenie techniczne potrzebne w  kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia uczniów.

Placówka uzyskała również wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co wzbogaciło księgozbiór biblioteki szkolnej.

Stosowane formy i metody pracy w szkole znajdują potwierdzenie w osiąganych wynikach nauczania na egzaminie ósmoklasisty z roku na rok są one lepsze zarówno w odniesieniu do wyników na tle gminy jak i powiatu. Dyrektor jest bardzo zaangażowana i dostrzega potrzebę wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej dotyczącej pracy z uczniem trudnym.

Małgorzata Szeliga – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim motywuje uczniów do udziału w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w których osiągają sukcesy, a także do udziału w zainicjowanych projektach.

Jest bardzo zaangażowana w pracę z uczniami z określonymi dysfunkcjami, osiągając sukcesy w zakresie podnoszenia poziomu nabywania przez nich wiedzy i umiejętności.

Z profesjonalizmem przygotowuje uroczystości szkolne i środowiskowe. Wyróżniają się one również oryginalnością i pomysłowością.

Aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestnicząc w projekcie szkoleniowym Lekcja Enter rozwinęła swoje umiejętności w zakresie stosowania technologii cyfrowej, co przekłada się na atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Dzieli się swoimi umiejętnościami, doświadczeniami oraz warsztatem pracy z koleżankami i kolegami.

Anna Kosacz-Gol – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i logopeda w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.

Od wielu lat aktywnie pracuje w zespole do spraw promocji, od 4 lat pełni funkcję przewodniczącej zespołu, a od 5 lat prowadzi stronę internetową szkoły.

Stymuluje uczniów do pomagania potrzebującym, włączając ich do licznych akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły: Szlachetna paczka, zbieranie plastikowych nakrętek, zbiórki rzeczy dla uchodźców z Ukrainy .

Systematycznie doskonali swój warsztat pracy, dzieli się nabytą wiedzą z pozostałymi nauczycielami szkoły. Nabyte umiejętności podczas szkoleń w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus+ wykorzystuje w bezpośredniej pracy z dziećmi przedszkolnymi, np. w realizacji innowacji pedagogicznej „Uczymy się świata po angielsku”.

Agata Szczytyńska – nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce  jest autorką scenariuszy lekcji zdalnych, które napisała w ramach edukacji cyfrowej „Lekcja Enter”.

W roku szkolnym 2021/2022 podjęła się nowego wyzwania jakim było prowadzenie zajęć języka polskiego dla dzieci z Ukrainy.

Popularyzuje w szkole teatr poprzez zarówno wystawianie sztuk teatralnych, jak i organizując warsztaty oraz wyjazdy na spektakle. Zachęca i przygotowuje uczniów do konkursów, zwłaszcza recytatorskich, w których osiągają znaczące sukcesy

Za aktywność i liczne działania na rzecz szkoły otrzymała w 2020r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Renata Stankiewicz– nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach jest przewodniczącą zespołu do spraw bezpieczeństwa w szkole, koordynatorem sportu szkolnego. Pełniła także funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz pocztu sztandarowego.

Aktywnie uczestniczy w rozwijaniu pasji swoich wychowanków i zdobywaniu czołowych miejsc w zawodach i konkursach sportowych: Bieg o Lampkę Górniczą, Bieg Niepodległościowy.

Prowadziła zajęcia w ramach projektu Szkolnego Związku Sportowego, kształtując i rozwijając postawy prozdrowotne i rozwijając zainteresowanie aktywnością ruchową i sportową od najmłodszych lat, uczniów klas I – III.

W roku szkolnym 2021/2022 za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Elwira Śleńska – nauczyciel biologii, chemii i fizyki w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie  w pracy dydaktyczno – wychowawczej stosuje metody aktywne i aktywizujące, technologię informacyjną i stale poszukuje twórczych i nowatorskich rozwiązań.

Na bazie materiałów edukacyjnych i umiejętności zdobytych podczas udziału w projekcie edukacji cyfrowej Lekcja Enter opracowała scenariusze lekcji z biologii i fizyki wzbogacając je o narzędzia cyfrowe. Jej autorskie scenariusze otrzymały wysokie rekomendacje ze strony ekspertów projektu Lekcja Enter, zostały opublikowane i wpisane do biblioteki scenariuszy lekcji wykorzystujących metody IT.

Upowszechnia wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej, rozwija świadomość ekologiczną uczniów poprzez udział w akcjach ekologicznych i współpracę z różnymi instytucjami.

Lucyna Wolska – nauczyciel w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce. Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne stosowane przez nauczyciela potwierdzają profesjonalizm oraz dobrą znajomość potrzeb dzieci.

Jest autorką programu „Bezpieczne przedszkole”, celem którego jest wpajanie dzieciom bezpiecznych zasad zachowania w różnych sytuacjach.

Wprowadziła innowację pedagogiczną w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Kreatywne prace plastyczne” mającą na celu wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez działania plastyczne.

Wyróżnia się inicjatywą twórczą zachęcając dzieci do udziału w różnych projektach, np.: ”Mamo, tato wolę wodę”, zainicjowanym przez Żywiec Zdrój, którego celem jest zachęcania dzieci do szanowania środowiska naturalnego, czy też programu „Mali, wielcy odkrywcy” stymulującego kreatywność i pomysłowość dzieci.