Centrum Projektów Cyfrowa Polska rozpoczęło nabór do Konkursu Grantowego  pn. „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  W związku z powyższym Wójt Gminy Lubin  zaprasza rodziców uczniów oraz uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Lubin do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie celem określenia skali potrzeb gminy w przedmiotowym zakresie i podjęcia decyzji o uczestnictwie gminy w konkursie.

WARUNKI UDZIAŁU:

W ramach grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3 500,00 zł)  dla zadeklarowanego ucznia, który łącznie spełni następujące warunki udziału w programie:

  1. Dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
  2. Dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny), osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Wskazane jest udokumentowanie tego faktu.

  1. Dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, laptop, tablet) kupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

SPOSÓB APLIKOWANIA:

Do dnia 02.11.2021 r. należy dostarczyć wypełnione dokumenty będące podstawą zakwalifikowania do programu:

  1. Deklaracja udziału w programie.
  2. Oświadczenie dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (załącznik A.1 lub A.2)
  3. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (załącznik B.1 lub B.2)  dotyczące dostępności do internetu.
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Kopia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR (warunek nie obligatoryjny).

W/w dokumenty, w wersji papierowej dla każdego dziecka odrębnie,  należy złożyć (wskazany kontakt osobisty):

  1. a) dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Lubin, prowadzonych przez Gminę Lubin – w sekretariacie szkoły,
  2. b) dla uczniów uczęszczających do szkół poza Gminą Lubin – w Urzędzie Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3,  pokój nr 117

 Uwaga!

Za datę złożenia w/w dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do szkoły czy Urzędu Gminy w Lubinie a nie datę nadania przesyłki w urzędzie pocztowym
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel.  76 / 840 31 31

A.1 oświadczenie_rodzica opiekuna_prawnego

A.2 oświadczenie_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_

B.1 oświadczenie_rodzica_internet

B.2 oświadczenie_pełnoletniego_internet

deklaracja-udział

zgoda_na_przetwarzanie_danych