Informujemy, że w ramach przedsięwzięcia związanego z realizacją Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020 Gmina Lubin zrealizowała we własnym zakresie zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin”.

W wyniku realizacji tego zadania wykonano demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest z 24 posesji w 13 miejscowościach położonych na terenie Gminy Lubin w ilości 42,49 Mg

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 37.373,67 i poniesiony został ze środków własnych gminy Lubin.