Zawiadomienie – obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora” na terenie działki nr 449/20 obręb ewidencyjny 0020 Obora, gmina Lubin.