Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska w dniach od 14.03.2022 r. do 04.04.2022 r.