Rada Gminy Lubin uchwaliła, że przypadku nieobecności dziecka w prowadzonym przez gminę Klubie Dziecięcym opłata za pobyt wnoszona będzie w całości. Jednocześnie ustalono wysokość opłaty za pobyt dziecka oraz jego wyżywienie. Warto dodać, że rodziny z małymi dziećmi mogą pozyskać na ten cel rządowe dofinansowanie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego lub dofinansowania do pobytu w placówce opieki nad dziećmi do lat 3.

Gmina Lubin prowadzi Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim przystosowany do opieki nad maksymalnie 15 dziećmi. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 narzuca liczebność personelu w żłobkach i klubach dziecięcych. Jeden opiekun dziecięcy może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. W Klubie Dziecięcym zatrudnione są trzy opiekunki w łącznym wymiarze 80 godzin tygodniowo, klub otwarty jest 10 godzin dziennie od 6.30 do 16.30.

Taka organizacja generuje wysokie koszty finansowe. Bez względu na ilość dzieci obecnych w klubie koszty utrzymania pozostają na tym samym poziomie, bowiem ponoszone są koszty stałe na które składają się głównie wynagrodzenia personelu oraz utrzymanie lokalu.

W związku z tym zdecydowano się wprowadzić pełną odpłatność za pobyt w przypadku nieobecności  dziecka.  W  przypadku  długotrwałej  nieobecności  dziecka  trwającej  ponad miesiąc – opłata za pobyt dziecka nie będzie naliczana, jeśli rodzic złoży oświadczenie do kierownika klubu o przewidywanym okresie nieobecności dziecka. Na okres nieobecności dziecka będzie mogło zostać przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

Rada ustaliła opłatę za   pobyt w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 600 złotych miesięcznie. Do tej pory opłata wynosiła 500 zł, co pokrywało nieco ponad 25% faktycznych kosztów utrzymania.  Dzienna   maksymalna   wysokość   opłaty   za   wyżywienie dziecka  ustalona jest w maksymalnej wysokości 22 zł, w praktyce wynosi ona teraz 17,50zł.

Należy przypomnieć, że w ramach Polskiego Ładu obowiązuje ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, dająca rodzicom możliwość otrzymania wsparcia. Rodzinny kapitał opiekuńczy obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. przysługuje on na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie w wysokości 500,00 zł albo 1 000,00 zł miesięcznie i przysługuje bez względu na dochód, maksymalna wysokość świadczenia  to  12  000,00  zł.  Celem  kapitału  jest  częściowe  pokrycie  wydatków  związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Ta  ustawa wprowadziła również zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3. Rodzicom wychowującym pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wynosi do 400 zł miesięcznie nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Postępowanie w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania prowadzi i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.