Wójt Gminy Lubin informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚIGW gmina przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie nawet 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Lubin, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2021 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin.

Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2021 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin).

Warunkiem zakwalifikowania deklaracji do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla gminy Lubin.

UWAGA!

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji oraz druk deklaracji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, pok. nr 17, tel. 76 84 03 172).