Gmina Lubin zawarła dwie umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działań na rzecz uczniów szkół podstawowych w ramach projektów:

  1. „Szkoła możliwości – wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin” obejmujący szkoły w Krzeczynie Wielkim, Niemstowie i Szklarach Górnych – wartość dofinansowania wynosi 364 494,00 zł, natomiast wkład własny gminy stanowi kwota 89 936,00 zł.
  2. „Nauka kluczem do sukcesu – wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin” skierowany na uczniów szkół w Raszówce i Siedlcach – wysokość dofinansowania to kwota 275 500,25 zł, wkład własny gminy stanowi 73 226,00 zł.

W/w projekty realizowane przez 12 miesięcy obejmować będą m.in. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów, zajęcia uzupełniające dotychczasową ofertę szkół, wyjazdy edukacyjne a także wsparcie pedagogiczno- psychologiczne dla uczniów i ich rodziców (konsultacje i warsztaty).

Celem głównym przedsięwzięć jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u uczniów a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w tym do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Projekty współfinansowane są w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 10 Edukacja,
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej.

dotacje unijne dla gminy lubin