Wójt Gminy Lubin ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych. Oferty na konkurs należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy w Lubinie – w terminie do dnia 19 lutego 2021r. do godz.15.30 w zamkniętych kopertach.

Na  kopercie należy podać: imię i nazwisko kandydata, aktualny adres do korespondencji i dopisek ”Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Brzechwy w Szklarach Górnych”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Dopuszcza się również składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Lubinie  w systemie ePUAP.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubin.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie w postaci papierowej.

Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych