Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Szklary Górne, obejmującego obszar Kopalni piasku: Obora.