KRUS o bezpiecznych wakacjach na wsiW okresie wakacji dzieci potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym to najważniejsze zadanie, przed którym stają rodzice.

Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, gdy intensywne prace polowe pochłaniają czas dostępny rolnikom.

Przestrzeganie BHP w gospodarstwie rolnym jest najważniejsze, dlatego przedstawiamy wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia:

 1. Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi.
 2. Obsługa maszyn rolniczych takich jak: kombajny, kosiarki rolnicze, prasy do słomy i siana, kopaczki do zbioru okopowych.
 3. Przebywanie w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych (sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych).
 4. Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowanie ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej.
 5. Obsługa maszyn do przygotowania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.
 6. Obsługa młocarni, a zwłaszcza praca na górnym pomoście młocarni oraz przy współpracującej prasie do słomy.
 7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin i inne prace porządkowe.
 8. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.).
 9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm.
 10. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.
11. Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego).
 11. Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.
 12. 
Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych.
 13. 
Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły.
 14. 
Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania.
 15. 
Obsługa parników, kotłów do gotowania.
 16. 
Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków).
 17. Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.
 18. Opróżnianie zbiorników i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba.
 19. 
Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach.
 20. 
Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników.
 21. 
Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach.
 22. Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metrów na pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp.

Na terenie województwa dolośląskiego KRUS prowadzi wiele działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie, jakie zagrożenia czyhają na nie w gospodarstwach rolnych. Pogadanki i konkursy w szkołach realizowane są na terenie działania PT KRUS Polkowice, dla powiatu głogowskiego, lubińskiego oraz polkowickiego.

W roku bieżącym Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami TUW kolejną umowę grupowego ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników (do ukończenia 16-tego roku życia), pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Polisa ta chroni ubezpieczonych na terenie całego świata, przez całą dobę.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej www.fsusr.gov.pl a także pod numerem infolinii: (48) 370 43 21.