Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii waz z prognozą oddziaływania na środowisko.