W związku z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej planowanej na terenie gminy Lubin w dniach od 25 do 28 kwietnia – mężczyźni i 29 kwietnia –  kobiety  publikujemy informację wójta gminy Lubin w tej sprawie opublikowaną 21 marca 2022 r.

Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1998 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Lubin.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, (Centrum Konferencyjne Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”) w dniach:

25-28 kwietnia 2022 roku – mężczyźni,

29 kwietnia 2022 roku – kobiety.

 Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2022 roku.