W Urzędzie Gminy w Lubinie wręczono grupie kilkudziesięciu osób nowe laptopy, które kupiono za pieniądze przyznane w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR”.

Nasz samorząd otrzymał na ten cel pieniądze ze środków  unijnych  w wysokości 658 500 zł.   Pozwoliło to na zakup sprzętu komputerowego dla 264 osób. Kupiono 263 laptopy i jeden tablet dla osoby niepełnosprawnej.

Laptopy dla dzieci z terenów po byłych PGR-ach

Odbiorcami wsparcia – beneficjentami ostatecznymi projektu są potomkowie, czyli dzieci i wnuki pracowników zatrudnionych w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Kwalifikacja do projektu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie gminy Lubin odbyła się pod koniec ubiegłego roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursu, zawarcie umowy z grantodawcą, przekazanie wsparcia finansowego i zakup sprzętu w drodze przetargu następują teraz.

– To duże wydarzenia dla naszego samorządu i cieszę się, że możemy wręczać laptopy dzieciom wspólnie z przedstawicielem rządu – ministrem Krzysztofem Kubowem. Na terenie naszej gminy przed laty funkcjonowało aż 14 Państwowych Gospodarstw Rolnych, stąd mamy tak wielu beneficjentów tego programu – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – To nowy sprzęt bardzo dobrej jakości, mam nadzieję, że będzie długo służył dzieciom.

– Lata pandemii pokazały, że konieczne jest wyrównanie szans wszystkich dzieci w dostępie do sprzętu komputerowego, stad rząd szukał projektu, który mógłby wesprzeć uczniów. Zadbaliśmy o to, żeby w domach z kilkorgiem dzieci w wieku szkolnym każdy z uczniów dostał swój laptop. Niech wam dobrze służą, do nauki, ale także i rozrywki – mówił Krzysztof Kubów, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W siedzibie Urzędu Gminy wręczono kilkadziesiąt laptopów. Uczestnicy spotkania otrzymali także najnowszą publikację na temat gminy Lubin – „Nasze skarby”.

Z każdym beneficjentem programu – a jest ich aż 264 zawierane są indywidualne umowy darowizny. Gmina Lubin zobowiązana jest jednocześnie, jak wszystkie pozostałe gminy w kraju, do utrzymania efektów projektu zgodnie z opracowaną własną procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu jeszcze przez okres dwóch lat od zakończenia projektu.

Przedsięwzięcie w całości jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia