Gmina Lubin jest jednym z siedmiu sygnatariuszy listy, w którym przedstawiciele lokalnych samorządów deklarują wolę stworzenia i promowania oferty inwestycyjnej Aglomeracji Zagłębia Miedziowego, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania projektów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności.

Strony listu czyli samorządowcy z gminy Lubin i miasta Lubina, gminy i miasta Głogowa, Polkowic, Kotli oraz Powiatu Polkowickiego zadeklarowały, że będą dążyć do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji Zagłębia Miedziowego w szczególności poprzez:

  • Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu
  • Wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjności subregionu i jego marki
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej Zagłębia Miedziowego wobec innych subregionów
  • Rozwój transportu zbiorowego poprzez modernizację i rozbudowę dróg i kolei
  • rozwój infrastruktury technicznej, w tym energetycznej, wodno-ściekowej i cyfrowej na terenach inwestycyjnych
  • budowę strategicznej sieci odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury przesyłowej
  • identyfikację źródeł finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

List intencyjny jest wyrazem obecnych zamiarów i założeń oraz stanowi wyrażenie woli do współpracy. Nie rodzi on skutków finansowych, bowiem wszelkie zobowiązania wynikające ze współpracy i podejmowanych działań będą miały odzwierciedlenie w szczegółowych umowach i poszczególnych budżetach jednostek.