sesja budżetowaNa wczorajszej sesji radni gminy Lubin jednogłośnie przyjęli w formie uchwały przyszłoroczny budżet naszego samorządu. Jego kwoty są rekordowe zarówno pod względem dochodów, jak i wydatków na inwestycje. W roku 2024 przychody mają wynieść ponad 158 milionów złotych. Prawie 47 milionów wydanych zostanie na inwestycje.

Projekt przyszłorocznego budżetu wójt Tadeusz Kielan przedłożył radzie gminy 14 listopada. Nad każdym jego aspektem pochyliły się później poszczególne komisje rady. Efekty ich obrad kierowane są do komisji budżetu. To gremium zaprasza na swoje obrady przewodniczących wszystkich komisji i w ten sposób radni wypracowują stanowisko i składają dodatkowe wnioski.

Na sesji rady gminy skarbnik Marzena Kosydor przedstawiła najważniejsze założenia przyszłorocznych finansów. Planowane dochody to kwota 158.565.881 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 116.189.110,24  zł oraz dochody majątkowe  w kwocie 42.376.770,76 zł.

Wśród dochodów bieżących największy procent to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 28,76%.  Kolejnymi istotnymi pozycjami są wpływy z podatku od nieruchomości (17,84%) oraz subwencje ogólne z budżetu państwa (8,03%).

Spośród dochodów majątkowych najwyższa planowana kwota to prawie 29 milionów złotych, czyli środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

– To pieniądze o które zabiegaliśmy i na które otrzymaliśmy w tym roku promesy. W tej kwocie zawiera się ponad 18 milionów przeznaczonych na budowę i modernizację dróg, prawie 10 milionów na gospodarkę wodno-ściekową oraz 800 tysięcy na budowę świetlicy w Dąbrowie Górnej – wyjaśnia wójt Tadeusz Kielan.

Uchwalone wydatki na przyszły rok to 156.585.598  zł. W tej kwocie ponad 109,6 mln stanowią wydatki bieżące, natomiast na inwestycje ma zostać przeznaczonych prawie 47 milionów.