Formalnym odbiorem technicznym zakończono realizację bardzo długo oczekiwanej inwestycji w Krzeczynie Wielkim, czyli budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie było dofinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Ta inwestycja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku i zgodnie z umową zakończyła się  w październiku. Zakres prac obejmował wykonanie:

  • jezdni o nawierzchni bitumicznej, o łącznej długości ok 720 m
  • utwardzenia poboczy kruszywem łamanym
  • budowę rowu odparowującego o dł. ok.425 m
  • budowę systemu odwodnienia w postaci wpustów ulicznych połączonych ze studniami chłonnymi
  • usunięcie kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN i SN
  • usunięcie kolizji z siecią teletechniczną
  • zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej dn 200
  • wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

W ramach inwestycji powstała także linia oświetlenia ulicznego, na którą składają się 22 punkty świetlne. Wzdłuż drogi powstał także kanał technologiczny o długości ok.460 m.

Przypomnijmy, że opracowanie dokumentacji projektowej zlecono już w 2017 roku, a pozwolenie na budowę otrzymano na podstawie specustawy drogowej o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ustawa pozwoliła na przejęcie gruntów od prywatnych właścicieli a w szczególności Nadleśnictwa Legnica.

Droga Krzeczyn Wielki

Wartość  umowy opiewała na  2 434 909,87 zł. Zadanie realizowane zostało przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.589.566 zł.