Kwestie związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zdominowały obrady Rady Gminy Lubin. Radni zdecydowali m.in. także o  przystąpieniu gminy Lubin do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Na sesji podjęto aż 17 uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mają one bezpośredni związek z uchwalonym w tym roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin. W studium wskazano obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, czyli fotowoltaikę i w związku z tym dokonywane będą  odpowiednie zmiany w planach zagospodarowania. Podjęte uchwały dotyczą następujących miejscowości: Obora, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Zimna Woda, Wiercień, Ustronie, Szklary Górne, Składowice, Siedlce, Pieszków, Osiek, Niemstów, Miłoradzice, Księginice, Gorzyca, Czerniec i Chróstnik.

Rada Gminy podjęła też uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości diet przysługujących sołtysom. W związku z tym, że weszła w życie nowa ustawa regulująca wynagrodzenie pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w państwie i dotychczasowe przepisy przestały obowiązywać,  rada  ustaliła także wysokość wynagrodzenia wójta. Jednocześnie dostosowano do przepisów nowego rozporządzenia wysokość diet radnych, ustalając przy tym wartość ich pomniejszeń, w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności.  Dokonano także zmian w komisjach rady, powiększając skład komisji statutowej o jedna osobę i powołując do niej Pawła Łukasiewicza.

Rada jednogłośnie zaakceptowała także inicjatywę wójta by przekazać pomoc finansową w wysokości 20 tysięcy złotych gminie Ścinawa z przeznaczeniem na wsparcie ofiar wybuchu gazu, który miał miejsce 10 listopada, o czym informowaliśmy 16 listopada.