Na 37. sesji obradowali radni gminy Lubin Na pierwszej w tym roku kalendarzowym sesji spotkali się radni gminy Lubin. Przyjęto wiele ważnych uchwał zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i finansowym. W porządku obrad znalazło się ponad dwadzieścia punktów.

Radni podjęli decyzję w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin oraz miejscowych planów zagospodarowania na terenie gminy. Jednocześnie zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Chróstnik.

W ramach systematyzowania i porządkowania nadano także wiele nowych nazw ulic w gminie Lubin. We wsi Obora będzie ulica Kwiatowa oraz Tytanowa, w Karczowiskach ulice Modrzewiowa i Cedrowa oraz ulica Jodłowa we wsi Niemstów.

W związku z tym, że wraz z nowym rokiem weszła w życie nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, radni w formie głosowali zdecydowali także o wysokości ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

Zmieniły się również przepisy związane z kompetencjami młodzieżowych rad gmin, które do tej pory miały wyłącznie charakter konsultacyjny, dlatego radni dostosowali do nowych uwarunkowań prawnych również statut Młodzieżowej Rady Gminy Lubin.

Gmina Lubin przystąpiła jednocześnie do realizacji osłonowego programu „Korpus wsparcia seniorów na rok 2022” i przyjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. Pieniądze  na realizację tego projektu będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przewiduje on zapewnienie usług wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” poprzez zakup specjalnie oprogramowanych opasek bezpieczeństwa.

Radni dokonali również zmian w tegorocznym budżecie zmniejszając łączną kwotę dochodów o ponad 1 mln 700 tys. zł  oraz zwiększając wydatki o ponad 3 mln 357 tys. zł. Przyjęto również Roczny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin, o czym napiszemy więcej w kolejnych dniach.